Chương 15. Tâm thức, Chứng kiến, Nhận biết

Chương 15. Tâm thức, Chứng kiến, Nhận biết

Price:

Read more

Osho - Thiền: Nghệ thuật của nhập định
Chương 15. Tâm thức, Chứng kiến, Nhận biết


Câu hỏi:
Sự khác nhau giữa nhận biết và chứng kiến là gì?
Sự khác nhau giữa nhận biết và chứng kiến là rất đáng kể. Chứng kiến vẫn còn là hành động; bạn đang thực hiện nó, bản ngã đang hiện hữu. Cho nên hiện tượng chứng kiến được chia thành khách thể và chủ thể.
(Chương này còn tiếp)

Ads Belove Post