Sợ Hãi (Fear) - Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Sợ Hãi (Fear) - Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Price:

Read more
Playlist Gia Đình Chánh NiệmNỗi sợ lớn nhất của chúng ta là khi chết, ta sẽ trở thành hư vô. Để thật sự thoát khỏi sợ hãi, ta phải nhìn sâu sắc vào căn nguyên để thấy rõ bản chất thật sự là không sinh không diệt. Chúng ta cần phải thoát khỏi những ý niệm rằng chúng ta chỉ là những thân xác, và sẽ chết. Khi hiểu rằng chúng ta lớn hơn những thân thể vật lý, chúng ta không đến từ hư vô và cũng không biến thành hư vô, ta được giải phóng khỏi sợ hãi.Phần Mở Đầu

Chương 1. Thời Gian Trước

Chương 2. Nỗi Sợ Bản Năng

Chương 3. Hoà Giải Với Quá Khứ

Chương 4. Thoát Khỏi Nỗi Sợ Về Tương Lai

Chương 5. Không Đến Không Đi


Đọc Và Tải PDF Phần Mở Đầu - Nghe Và Tải MP3 Phần Mở Đầu

Đọc Và Tải PDF Chương 1 - Nghe Và Tải MP3 Chương 1

Đọc Và Tải PDF Chương 2 - Nghe Và Tải MP3 Chương 2

Đọc Và Tải PDF Chương 3 - Nghe Và Tải MP3 Chương 3

Đọc Và Tải PDF Chương 4 - Nghe Và Tải MP3 Chương 4

Đọc Và Tải PDF Chương 5 - Nghe Và Tải MP3 Chương 5

Hết


0 Đánh giá

Ads Belove Post