Ace - The Source (Nguồn năng lượng)

Ace - The Source (Nguồn năng lượng)

Price:

Read more

Osho Zen Tarot
Minor Arcana: Suit of Fire
Ace: The Source

Lời dẫn giải
Khi chúng ta nói về sự “thực tế” hay “có trọng tâm”, chúng ta muốn nhấn mạnh về the Source – Nguồn lực. Khi chúng ta khởi động một dự án sáng tạo, là lúc chúng ta hướng vào Nguồn năng lượng này.
Lá bài này nhắc nhở chúng ta rằng: có rất nhiều hồ chứa Năng lượng rộng lớn đang chờ chúng ta. Chúng ta khai thác nó, không phải bằng cách suy nghĩ và lập kế hoạch, mà bằng cách thiết lập cơ sở, hướng tâm và tĩnh lặng nếu cần thiết để tiếp xúc với Nguồn lực. Nó tồn tại trong mỗi chúng ta, như một mặt trời cá nhân tiếp cho chúng ta sự sống và dinh dưỡng. Nguồn năng lượng tinh khiết, đập nhịp nhàng, sẵn có, sẵn sàng cung cấp cho chúng ta mọi thứ cần thiết để đạt được điều gì đó, và sẵn sàng chào đón chúng ta trở về nhà khi ta muốn nghỉ ngơi.
Vì vậy, cho dù bạn sắp bắt đầu một điều gì đó mới mẻ và cần cảm hứng ngay bây giờ, hoặc bạn vừa kết thúc việc gì đó và muốn nghỉ ngơi, hãy tìm đến Nguồn năng lượng. Nó luôn chờ bạn, còn bạn thậm chí không cần bước ra khỏi nhà để tìm nó.
Nguồn năng lượng
Thiền yêu cầu bạn bước ra khỏi tâm trí và tìm đến Nguồn năng lượng cơ bản… Không phải vì Thiền không nhận thức được những ứng dụng của năng lượng trong trí óc, mà là vì nếu mọi năng lượng đều được sử dụng trong đầu, bạn sẽ không bao giờ biết được sự vĩnh cửu của bạn…
Bạn sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác trở thành một phần của toàn thể sẽ ra sao.
Khi năng lượng nằm ở trung tâm, nó đập nhịp nhàng, khi nó không di chuyển, không ở trong đầu cũng không ở trong tim, nhưng nó ở tại nguồn năng lượng mà trái tim nhận lấy, khối óc nhận lấy, đập nhịp nhàng tại chính nơi sinh ra nó – đó là ý nghĩa của tọa thiền.
Tọa thiền nghĩa là chỉ ngồi tại chỗ, không di chuyển đi đâu cả, một sức mạnh to lớn nảy sinh, năng lượng biến đổi thành ánh sáng và yêu thương, thành cuộc sống rộng lớn hơn, thành lòng từ bi, thành năng lực sáng tạo. Tọa thiền có nhiều hình thức. Nhưng trước hết bạn cần học hỏi làm thế nào để tìm được nguồn năng lượng. Rồi nguồn năng lượng sẽ quyết định tiềm năng của bạn ở đâu. Bạn có thể thư giãn trong nguồn năng lượng, và nó sẽ đưa bạn đến với tiềm năng của chính bạn.The Card
When we speak of being "grounded" or "centered" it is this Source we are talking about. When we begin a creative project, it is this Source that we tune in to. This card reminds us that there is a vast reservoir of energy available to us. And that we tap into it not by thinking and planning but by getting grounded, centered, and silent enough to be in contact with the Source. It is within each of us, like a personal, individual sun giving us life and nourishment. Pure energy, pulsating, available, it is ready to give us anything we need to accomplish something, and ready to welcome us back home when we want to rest. So whether you are beginning something new and need inspiration right now, or you've just finished something and want to rest, go to the Source. It's always waiting for you, and you don't even have to step out of your house to find it.
Osho's Teachings
Zen asks you to come out of the head and go to the basic source.... It is not that Zen is not aware of the uses of energy in the head, but if all the energy is used in the head, you will never become aware of your eternity... You will never know as an experience what it is to be one with the whole.
When the energy is just at the center, pulsating, when it is not moving anywhere, neither in the head nor in the heart, but it is at the very source from where the heart takes it, the head takes it, pulsating at the very source - that is the very meaning of Zazen. Zazen means just sitting at the very source, not moving anywhere, a tremendous force arises, a transformation of energy into light and love, into greater life, into compassion, into creativity.
It can take many forms. But first you have to learn how to be at the source. Then the source will decide where your potential is. You can relax at the source, and it will take you to your very potential.
Excerpted from ‘The Zen Manifesto: Freedom from Oneself’ by Osho

Ads Belove Post