Breakthrough (Đột phá)

Breakthrough (Đột phá)

Price:

Read more

Osho Zen Tarot
Major Arcana - Breakthrough

Lời dẫn giải
Đập vào mắt ngay từ cái nhìn đầu tiên, màu đỏ chủ đạo của lá bài này cho thấy chủ đề của nó là năng lượng, quyền lực và sức mạnh. Ánh sáng rực rỡ được tạo ra từ mạng lưới năng lượng mặt trời –  tâm điểm quyền lực của nhân vật đang vô cùng phấn chấn và quyết tâm. Đôi khi, tất cả chúng ta cũng đạt đến một mức mang tên “thế là đủ rồi”. Những lúc như vậy, chúng ta dường như cần phải làm điều gì đó, bất kỳ điều gì, thậm chí mắc sai lầm, để dỡ bỏ gánh nặng và các rào cản đã hạn chế chúng ta. Nếu không làm vậy, chúng sẽ bị đe dọa tới ngạt thở và hủy hoại chính năng lượng cuộc sống của chúng ta.
Nếu hiện giờ bạn đang cảm thấy “thế là đủ rồi”, hãy cho phép bản thân mạo hiểm đập vỡ những khuôn mẫu và giới hạn xưa cũ, thứ vốn ngăn cản dòng chảy năng lượng của bạn. Khi đó, bạn sẽ ngạc nhiên trước sức sống và khả năng mà sự “Đột phá” này có thể đem đến cho cuộc sống của bạn.
Đột phá
Việc chuyển đổi những đổ vỡ thành những đột phá là chức năng toàn diện của một bậc thầy. Các nhà trị liệu tâm lý chỉ đơn giản chắp vá bạn. Đó là chức năng của người ấy. Người ấy không ở đó để chuyển hóa bạn. Bạn cần đến siêu tâm lý học (meta-psychology), tâm lý học của các chư phật.
Nó là cuộc phiêu lưu vĩ đại trong cuộc sống để vượt qua một cuộc đổ vỡ một cách chủ ý. Nó là rủi ro lớn nhất vì không có đảm bảo rằng đổ vỡ sẽ trở thành một đột phá. Nó thực sự trở thành, nhưng những điều này không thể được đảm bảo. Sự hỗn loạn của bạn đã có từ rất lâu rồi – trong nhiều, nhiều kiếp trước bạn đã trong tình trạng hỗn loạn. Dày và xếp lớp. Nó hầu như là một vũ trụ bên trong chính nó. Vì thế khi bạn bước vào nó với khả năng nhỏ bé của bạn, dĩ nhiên sẽ nguy hiểm. Nhưng không đối mặt với nguy hiểm này, không ai sẽ trở nên hòa nhập, không ai trở thành một cá nhân, riêng lẻ.
Đạo thiền, hay thuật suy ngẫm, là phương pháp sẽ giúp bạn vượt qua được sự hỗn loạn, vượt qua được đêm tối của linh hồn, cân bằng, thiết lập trật tự, cảnh báo. Bình minh không còn xa nữa, nhưng trước khi bạn có thể tiến được đến bình minh, đêm tối phải được vượt qua. Và khi bình minh dần ló dạng, đêm tối sẽ trở nên đen tối hơn.The Card
The predominance of red in this card indicates at a glance that its subject is energy, power and strength. The brilliant glow emanates from the solar plexus, or center of power on the figure, and the posture is one of exuberance and determination. All of us occasionally reach a point when "enough is enough."
At such times it seems we must do something, anything, even if it later turns out to be a mistake, to throw off the burdens and restrictions that are limiting us. If we don't, they threaten to suffocate and cripple our very life energy itself.
If you are now feeling that "enough is enough," allow yourself to take the risk of shattering the old patterns and limitations that have kept your energy from flowing. In doing so you will be amazed at the vitality and empowerment this Breakthrough can bring to your life.
Osho's Teachings
To transform breakdowns into breakthroughs is the whole function of a master. The psychotherapist simply patches you up. That is his function. He is not there to transform you. You need a meta-psychology, the psychology of the buddhas.
It is the greatest adventure in life to go through a breakdown consciously. It is the greatest risk because there is no guarantee that the breakdown will become a breakthrough. It does become, but these things cannot be guaranteed. Your chaos is very ancient-for many, many lives you have been in chaos. It is thick and dense. It is almost a universe in itself.
So when you enter into it with your small capacity, of course there is danger. But without facing this danger nobody has ever become integrated, nobody has ever become an individual, indivisible.
Zen, or meditation, is the method which will help you to go through the chaos, through the dark night of the soul, balanced, disciplined, alert.
The dawn is not far away, but before you can reach the dawn, the dark night has to be passed through. And as the dawn comes closer, the night will become darker.

Excerpted from ‘Walking in Zen, Sitting in Zen’ by Osho

Ads Belove Post