Consciousness (Ý thức)

Consciousness (Ý thức)

Price:

Read more

Osho Zen Tarot
Minor Arcana: Suit of Clouds
Ace: Consciousness

Lời dẫn giải
Hầu hết những lá bài trong trường hợp của ý thức; một là giống hoạt hình hoặc mang tính khó khăn, bởi vì sự trôi chảy của trí óc trong cuộc sống của chúng ta, nói chung nực cười hay mang tính áp bức. Nhưng lá bài ý thức thể hiện sự rộng lớn của Đức Phật. Ngài thật vĩ đại và thậm chí Ngài vươn ra xa hơn các vì sao, và trên đỉnh đầu của Ngài là khoảng không tinh khiết. Ngài đại diện cho nhận thức của những người có khả năng làm chủ trí óc và sử dụng chúng như những đầy tớ sẵn có. Khi bạn chọn lá bài này, tức là có một khối thủy tinh trong suốt, tách ra, thâm nhập vào sự tĩnh lặng mà cốt lỏi dối trá của bản năng. Không có bất cứ khao khát thấu hiểu khía cạnh của trí óc – sự thấu hiểu bạn có bây giờ chỉ tồn tại nhất thời, nói chung, trong sự hài hòa của mạch sống tự vận động. Hãy chấp nhận và chia sẻ món quà to lớn này.
Ý thức
Chúng ta đến từ hư vô và chúng ta tiếp tục trở về với hư vô. Chúng ta sẽ lại đến, chúng ta đã ở đây hàng ngàn lần, và chúng ta sẽ ở đây thêm hàng ngàn lần nữa. Bản năng cần thiết của chúng ta thì bất tử nhưng cơ thể ta, hiện thân của ta, thì vốn phàm trần. Cái khung định hình chúng ta - nhà, cơ thể, trí óc - chúng được làm từ những vật liệu thông thường. Chúng sẽ trở nên mệt mỏi, già và chết. Nhưng ý thức, cái mà Bồ đề Đạt ma gọi là “vô trí” – Phật Gautam cũng dùng từ “vô trí” – một thứ gì đó vượt ra cả thể xác và tâm trí, một thứ hơn mọi thứ, “vô trí” vĩnh cửu. Nó đi đến biểu hiện, và trở về với hư vô lần nữa.
Sự chuyển động từ hư vô đến hữu hình và ngược lại, tiếp tục đến vĩnh cửu, trừ khi có người được soi sáng. Sau đó là cuộc đời cuối cùng của anh ta, bông hoa sẽ không bao giờ trở lại nữa. Bông hoa này trở nên tự nhận thức bản thân không cần trở lại cuộc sống bởi vì cuộc sống không là gì ngoài một ngôi trường để học tập. Anh ấy đã học được một bài học, anh ấy vượt xa cả ảo tưởng. Anh ta sẽ không chuyển từ hữu hình lần đầu tiên sang hư vô, mà là bất định.
The Card
Most of the cards in this suit of the mind are either cartoon-like or troubled, because the influence of the mind in our lives is generally either ridiculous or oppressive. But this card of Consciousness shows a vast Buddha figure. He is so expansive he has gone even beyond the stars, and above his head is pure emptiness. He represents the consciousness that is available to all who become a master of the mind and can use it as the servant it is meant to be.
When you choose this card, it means that there is a crystal clarity available right now, detached, rooted in the deep stillness that lies at the core of your being. There is no desire to understand from the perspective of the mind - the understanding you have now is existential, whole, in harmony with the pulse of life itself. Accept this great gift, and share it.
Osho's Teachings
We come from the unknown and we go on moving into the unknown. We will come again; we have been here thousands of times, and we will be here thousands of times.
Our essential being is immortal but our body, our embodiment, is mortal. Our frame in which we are, our houses, the body, the mind, they are made of material things. They will get tired, they will get old, they will die. But your consciousness, for which Bodhidharma uses the word 'no-mind' - Gautam Buddha has also used the word 'no-mind' - is something beyond body and mind, something beyond everything; that no-mind is eternal. It comes into expression, and goes again into the unknown.
This movement from the unknown to the known, and from the known to the unknown, continues for eternity, unless somebody becomes enlightened. Then that is his last life; then this flower will not come back again. This flower that has become aware of itself need not come back to life because life is nothing but a school in which to learn. He has learned the lesson, he is now beyond delusions. He will move from the known for the first time not into the unknown, but into the unknowable.
Excerpted from ‘Bodhidharma, the Greatest Zen Master’ by Osho

Ads Belove Post