Going With The Flow (Trôi theo dòng nước)

Going With The Flow (Trôi theo dòng nước)

Price:

Read more

Osho Zen Tarot
Minor Arcana: Suit of Water
Ace: Going With The Flow

Lời dẫn giải
Hình ảnh trong lá bài này hoàn toàn thư giãn và thoải mái trong nước, để dòng nước đưa chàng đi đến nơi mà nó muốn. Chàng là chuyên gia của nghệ thuật bị động và dễ tiếp thu mà không bị thẫn thờ hay buồn ngủ. Chàng chỉ sẵn sàng cho các trào lưu của cuộc sống, và không bao giờ nghĩ và nói rằng “Tôi không thích điều đó” hay “ Tôi thích đi theo con đường khác.”
Mỗi khoảnh khắc trong cuộc sống ,chúng ta đều có sự lựa chọn nên trôi nổi theo dòng nước hay là cố gắng bơi ngược dòng. Khi lá bài này xuất hiện khi đang đọc bài, đó là một dấu hiệu cho thấy bạn có khả năng để nổi bây giờ, hãy tin rằng cuộc sống sẽ hỗ trợ bạn trong việc thư giãn của bạn, và đưa bạn chính xác nơi mà nó muốn bạn đi. Chấp nhận cảm giác của sự thật và thư giãn để phát triển hơn nữa và nhiều hơn nữa, mọi thứ đang diễn ra chính xác như nó nên như vậy.
Trôi theo dòng nước
Khi tôi nói “trở thành nước”, nghĩa là trở thành một dòng chảy, đừng duy trì sự trì trệ. Di chuyển và di chuyển như nước.
Lão Tử nói : Cách của Đạo là cách của một dòng nước. Nó chuyển động như nước. Vậy chuyển động của nước là gì? Hay là của dòng sông? Sự di chuyển có một vài điều tốt đẹp của nó. Thứ nhất, nó luôn di chuyển theo hướng sâu, nó luôn luôn tìm kiếm mặt đất thấp nhất. Nó không có tham vọng; nó không bao giờ thỏa mãn vì là người đầu tiên, nó muốn là người cuối cùng.
Hãy nhớ rằng, Jesus đã nói rằng: Ai là người cuối cùng ở đây là người đầu tiên trong vương quốc của Thiên Chúa. Ngài đang nói về dòng nước của Đạo, không nhắc đến nó, nhưng nói về nó. Hãy là người cuối cùng, không có tham vọng. Tham vọng có nghĩa là đi lên dốc. Nước thì di chuyển xuống, nó tìm kiếm mặt đất thấp nhất, nó muốn trở thành một vật vô giá trị. Nó không muốn tung hô bản thân là độc đáo, ngoại lệ, phi thường. Nó không có ý thức về bản ngả.
The Card
The figure in this card is completely relaxed and at ease in the water, letting it take him where it will. He has mastered the art of being passive and receptive without being dull or sleepy. He is just available to the currents of life, with never a thought of saying "I don't like that," or "I prefer to go the other way."
Every moment in life we have a choice whether to enter life's waters and float, or to try to swim upstream. When this card appears in a reading it is an indication that you are able to float now, trusting that life will support you in your relaxation and take you exactly where it wants you to go. Allow this feeling of trust and relaxation to grow more and more; everything is happening exactly as it should.
Osho's Teachings
When I say "become water" I mean become a flow; don't remain stagnant. Move, and move like water. Lao Tzu says: The way of the Tao is a watercourse way. It moves like water. What is the movement of water? or of a river?
The movement has a few beautiful things about it. One, it always moves towards the depth, it always searches for the lowest ground. It is non-ambitious; it never hankers to be the first, it wants to be the last. Remember, Jesus says: Those who are the last here will be the first in my kingdom of God.
He is talking about the watercourse way of Tao - not mentioning it, but talking about it. Be the last, be non-ambitious. Ambition means going uphill. Water goes down, it searches for the lowest ground, it wants to be a nonentity. It does not want to declare itself unique, exceptional, extraordinary. It has no ego idea.
Excerpted from ‘Take it Easy’ by Osho

Ads Belove Post