Guidance (Hướng dẫn)

Guidance (Hướng dẫn)

Price:

Read more

Osho Zen Tarot
Minor Arcana: Suit of Rainbows
3 of Rainbows: Guidance

Lời dẫn giải
Những suy tính của thiên thần với đôi cánh đầy màu sắc trên lá bài này đại diện là sự hướng dẫn mà bản thân mỗi chúng ta mang bên trong. Như con số thứ hai trên nền lá bài, chúng ta thi thoảng có thể có một không thích sự tin cậy vào hướng dẫn khi nó đến vì chúng ta có thói quen tin dấu hiệu từ bên ngoài hơn là đến từ bên trong. Sự thật từ trong chính bản ngã sâu thẳm có thể hiện rằng chúng ta nên đi đâu, và khi lá bài này xuất hiện có nghĩa là bạn có thể tin tưởng sự hướng dẫn từ bên trong mà bạn được cho. Lời nói của nó là tiếng thì thầm, và thi thoảng chúng ta chần chừ, không biết là nếu có thấu hiểu đúng cách. Nhưng dấu hiện thì đã rõ ràng; đi theo chỉ dẫn từ bên trong bạn sẽ cảm thấy hoàn thiện hơn, tích hợp hơn, như thể bạn di chuyển ra khỏi một nơi rất trung tâm bản thể. Nếu bạn đi với nó, chùm tia sáng sẽ mang bạn đến chính xác nơi bạn cần đến.
Hướng dẫn
Bạn phải tìm kiếm sự hướng dẫn bởi vì bạn không hề biết lời dẫn ẩn được giấu bên trong bạn. Bạn phải đi tìm lời dẫn ẩn, đó là cái mà tôi gọi là bằng chứng. Đó là cái tôi gọi là Phật pháp, là Phật nội tại trong bạn. Bạn phải đánh thức vị Phật đó và cuộc đời của bạn sẽ tràn ngập lời chúc phúc, phước lành. Cuộc sống của bạn sẽ trở nên rực rỡ bởi điều tốt, với sự cầu phúc của Chúa, hơn thảy tất cả những gì tốt đẹp mà bạn nhận thức được.
Nó gần như giống ánh sáng. Phòng của bạn thì tối, hãy mang ánh sáng vào. Thậm chí là một ngọn nến nhỏ cũng làm được, và toàn bộ bóng tối biến mất. Và khi bạn có ngọn nến bạn biết cánh cửa nằm ở đâu. Bạn không cần phải suy nghĩ “ Cánh cửa nằm ở đâu ?” Bạn chỉ đơn giản đứng lên và đi ra ngoài. Bạn không cần có bất cứ một suy nghĩ rằng cánh cửa ở đâu. Bạn không cần bắt đầu mò mẫm và đụng đầu vào bức tường. Bạn chỉ thấy, và không có thậm chí mộ suy nghĩ thoáng qua. Bạn chỉ đơn giản đi ra.
The Card
The angelic figure with rainbow-colored wings on this card represents the guide that each of us carries within. Like the second figure in the background, we may sometimes be a little reluctant to trust this guide when it comes to us, because we are so accustomed to taking our cues from the outside rather than from the inside.
The truth of your own deepest being is trying to show you where to go right now, and when this card appears it means you can trust the inner guidance you are being given. It speaks in whispers, and sometimes we can hesitate, not knowing if we have understood rightly. But the indications are clear: in following the inner guide you will feel more whole, more integrated, as if you are moving outwards from the very center of your being. If you go with it, this beam of light will carry you exactly where you need to go.
Osho’s Teachings
You have to look for guidance because you don't know your inner guide is hidden inside you. You have to find the inner guide, and that's what I call your witness. That's what I call your dharma, that's what I call your intrinsic buddha. You have to awaken that buddha and your life will shower blessings, benediction. Your life will become so radiant with good, with godliness, more than you can possibly conceive. It is almost like light. Your room is dark, just bring light in. Even a small candle will do, and the whole darkness disappears. And once you have a candle you know where the door is.
You don't have to think about it: "Where is the door?" Only blind people think about where the door is. People who have eyes and the light is there, they don't think. Have you ever thought, "Where is the door?" You simply get up and go out. You never give a single thought to where the door is. You don't start groping for the door or hitting your head against the wall. You simply see, and there is not even a flicker of thought. You simply go out.
Excerpted from ‘God is Dead: Now Zen is the Only Living Truth’ by Osho

Ads Belove Post