Moment to Moment (Từng khoảnh khắc)

Moment to Moment (Từng khoảnh khắc)

Price:

Read more

Osho Zen Tarot
Minor Arcana: Suit of Rainbows
2 of Rainbows: Moment to Moment

Lời dẫn giải
Như những tính toán xuyên qua hòn đá, anh ấy bước một cách nhẹ nhàng và bình thàn, cùng một lúc hoàn toàn cân bằng và đáng báo động. Đằng sau cơn xoáy, dòng nước luôn thay đổi chúng ta có thể thấy được hình dáng của tòa nhà, xuất hiện một thành phố phía sau nền. Người đàn ông đang ở trong nơi họp chợ đồng thời ở ngoài nó, duy trì sự cân bằng và có khả năng xem xét từ trên cao. Lá bài này thử thách chúng ta di chuyển ra khỏi sự lo lắng với những khoảng không gian và thời gian khác, và trong tình trạng báo động những gì xảy ra ở đây và ngay lúc này. Cuộc sống là một đại dương to lớn mà chúng ta có thể chơi nếu bạn đánh rơi sự phán xét, sự thích thú và đính kèm chi tiết những kế hoạch dài hạn. Sẳn sàng đến theo cách của bạn, như nó tự đến.. Và đừng lo nếu nó hỗn loạn và thất bại, hãy tự động viên bản thân, phủi sạch bụi, cười một lúc và tiếp tục.
Từng khoảnh khắc
Quá khứ đã qua đi và chuyện tương lai thì chưa xảy ra : cả hai đều không cần phải di chuyển theo hướng của những cái không tồn tại. Một cái đã từng tồn tại, nhưng đã không còn, và một cái thì thậm chí chưa từng tồn tại.  Chỉ đúng một người duy nhất là người sống trong từng khoảnh khắc, sở hữu mũi tên dẫn đến chốc lát, người mà luôn ở đây và bây giờ, toàn bộ con người của anh ta, dính líu đến thực tại ở đây và ngay lúc này. Đó là chỉ hướng đúng duy nhất. Chỉ một người như anh ta mới có thể vào cánh cổng vàng.
Hiện thực là cánh cổng vàng.
Không gian – thời gian là cánh cổng vàng.
Và bạn chỉ có thể ở trong thực tại nếu bạn không có tham vọng – không cầu toàn, không khao khát đạt được sức mạnh, tiền tài, tin tưởng, sự dẫn lối, bởi vì tất cả những tham vọng đó dẫn bạn đến tương lai. Chỉ duy nhất một người không tham vọng mới duy trì được thể hiện tại.
Một người muốn nán lại thực tại không được suy nghĩ, nhìn thấy và bước vào cánh cổng. Trải nghiệm sẽ đến, nhưng không thể dự đoán được.
As this figure moves across the stones, he steps lightly and non-seriously, and at the same time absolutely balanced and alert. Behind the swirling, ever-changing waters we can see the shapes of buildings; there appears to be a city in the background. The man is in the marketplace but at the same time outside of it, maintaining his balance and able to watch it from above.
This card challenges us to move away from our preoccupations with other spaces and other times, and stay alert to what is happening in the here and now. Life is a great ocean in which you can play if you drop all your judgments, your preferences and the attachment to the details of your long-term plans. Be available to what comes your way, as it comes. And don't worry if you stumble or fall; just pick yourself up, dust yourself off, have a good laugh, and carry on.
Osho’s Teachings
The past is no more and the future is not yet: both are unnecessarily moving in directions which don't exist. One used to exist, but no longer exists, and one has not even started to exist.
The only right person is one who lives moment to moment, whose arrow is directed to the moment, who is always here and now; wherever he is, his whole consciousness, his whole being, is involved in the reality of here and in the reality of now. That's the only right direction. Only such a man can enter into the golden gate. The present is the golden gate. Here-now is the golden gate...
And you can be in the present only if you are not ambitious - no accomplishment, no desire to achieve power, money, prestige, even enlightenment, because all ambition leads you into the future.
Only a non-ambitious man can remain in the present. A man who wants to be in the present has not to think, has just to see and enter the gate. Experience will come, but experience has not to be premeditated.
Excerpted from ‘The Great Zen Master Ta Hui’ by Osho

Ads Belove Post