New Vision (Tầm nhìn mới)

New Vision (Tầm nhìn mới)

Price:

Read more

Osho Zen Tarot
Major Arcana - New Vision

Lời dẫn giải
Nhân vật trong lá bài được được tái sinh lần nữa, mọc lên từ những chiếc rễ bám vào đất và phát triển đôi cánh để bay lên. Các dạng hình học xung quanh cơ thể của nhân vật này thể hiện nhiều khía cạnh của cuộc sống. Hình vuông đại diện cho vật chất, những gì được bộc lộ ra, những gì được biết đến. Hình tròn đại diện cho những gì không được bộc lộ ra, tinh thần, khoảng không thuần khiết. Và hình tam giác biểu tượng cho bản chất ba yếu tố của vũ trụ: hữu hình, vô hình, và con người vốn chứa cả hai yếu tố này.
Giờ đây bạn được trao tặng cơ hội để nhìn cuộc sống với mọi khía cạnh của nó, từ chiều sâu đến chiều cao. Chúng tồn tại cùng nhau, và khi chúng ta nhận biết từ trải nghiệm rằng bóng tối và khó khăn cũng cần thiết như ánh sáng và sự dễ dàng, thì chúng ta bắt đầu có một góc nhìn rất khác về thế giới. Bằng cách cho phép mọi sắc thái cuộc sống xâm nhập vào chúng ta, chúng ta trở nên hòa nhập hơn.
Tầm nhìn mới
Khi bạn được khai sáng đến cực điểm, thì ngay lập tức, năng lượng cực điểm tuôn chảy vào bạn. Bạn không còn là người phàm nữa – bạn trở nên siêu việt. Hiểu biết của bạn đã trở thành bản chất của sự tồn tại đích thực. Giờ đây, bạn không còn cảm thấy bị tách biệt nữa – bạn đã tìm thấy gốc rễ của mình. Nói cách khác, thông thường, mọi người chuyển động mà không có gốc rễ, không biết trái tim của họ tiếp nhận năng lượng từ đâu, không biết ai trong số họ đang hô hấp, không biết tinh hoa cuộc sống đang cuộn chảy bên trong họ.
Không phải là thể xác, không phải là trí óc, nó là thứ gì đó siêu việt trên cả hai mặt đối lập. Nó được gọi là Đức Thế Tôn – Vị Phật của 10 phương…
Đầu tiên, nội tâm của bạn được mở ra theo 2 chiều: chiều cao và chiều sâu. Rồi sau đó, dần dần, khi nội tâm ổn định, bạn bắt đầu nhìn quanh, trải rộng tâm mình ra 8 hướng.
Khi đạt đến điểm giao nhau giữa chiều cao và chiều sâu thì bạn có thể nhìn ra xung quanh đến tận giới hạn của vũ trụ. Lúc đó, ý thức của bạn bắt đầu mở ra mười hướng nhưng con đường thì chỉ có một.The Card
The figure on this card is being born anew, emerging from his earthbound roots and growing wings to fly into the unbounded. The geometric shapes around the body of the figure show the many dimensions of life simultaneously available to him. The square represents the physical, the manifest, the known. The circle represents the unmanifest, the spirit, pure space. And the triangle symbolizes the threefold nature of the universe: manifest, unmanifest, and the human being who contains both.
Now you are presented with an opportunity to see life in all its dimensions, from the depths to the heights. They exist together, and when we come to know from experience that the dark and the difficult are needed as much as the light and easy, then we begin to have a very different perspective on the world. By allowing all of life's colors to penetrate us, we become more integrated.
Osho's Teachings
When you open up to the ultimate, immediately it pours into you. You are no longer an ordinary human being-you have transcended. Your insight has become the insight of the whole existence. Now you are no longer separate-you have found your roots.
Otherwise, ordinarily, everybody is moving without roots, not knowing from where their heart goes on receiving energy, not knowing who goes on breathing in them, not knowing the life juice that is running inside them. It is not the body, it is not the mind-it is something transcendental to all duality, that is called bhagavat-the bhagavat in the ten directions...
Your inner being, when it opens, first experiences two directions. the height, the depth. And then slowly, slowly, as this becomes your established situation, you start looking around, spreading into all other eight directions.
And once you have attained to the point where your height and your depth meet, then you can look around to the very circumference of the universe. Then your consciousness starts unfolding in all ten directions, but the road has been one.

Excerpted from ‘Zen - The Diamond Thunderbolt’ by Osho

Ads Belove Post