Rebirth (Tái sinh)

Rebirth (Tái sinh)

Price:

Read more

Osho Zen Tarot
Minor Arcana: Suit of Clouds
10 of Clouds: Rebirth

Lời dẫn giải
Lá bài này mô tả sự tiến hóa của ý thức như nó được mô tả bởi Friedrich Nietsche trong cuốn sách của ông, Thus Spake Zarathustra.  Ông nói về ba cấp độ, của lạc đà, sư tử, và trẻ con. Lạc đà thì hay buồn ngủ, ngu ngốc, và tự hài lòng. Nó sống trong ảo tưởng, nghĩ đó là một đỉnh núi, nhưng thực sự nó quan tâm đến ý kiến của người khác về nó rằng nó khó có được năng lượng của chính mình. Nổi bật hơn từ lạc đà là sư tử.  Khi chúng ta nhận ra chúng ta đã bỏ lỡ cuộc sống, chúng ta bắt đầu nói không với những nhu cầu của người khác. Chúng ta rời khỏi đám đông, cô đơn nhưng tự hào, hét lên lòng tự tôn của mình. Nhưng đây không phải là kết thúc. Cuối cùng, những đứa trẻ nổi bật lên, không tán thành cũng không nổi loan, nhưng vô tội và tự phát đúng với bản chất riêng của mình.
Dù không gian bạn ở bây giờ là ở đâu, buồn ngủ hay chán nản, gầm gừ hay nổi loạn, nhưng có ý thức được rằng nó sẽ phát triển thành một cái gì đó mới mẻ hơn, nếu bạn chấp nhận nó. Đó là thời gian trưởng thành và thay đổi.
Tái sinh
Trong cảnh giới thiền, bản thân bạn đến từ hư vô và đi về hư vô. Bạn ở ngay đây, bây giờ, bất định. Mọi thứ trôi qua bạn, ý thức phản ánh nó nhưng bản thân nó là vô định.
Khi một con sư tử gầm thét trước gương, bạn có nghĩ chiếc gương cũng đang gào thét? Hoặc khi con sư tử bỏ đi và đứa trẻ bắt đầu nhảy múa, chiếc gương hoàn toàn quên mất con sư tử và nhảy múa cùng đứa trẻ – bạn có thục sự nghĩ rằng chiếc gương đang nhảy múa ? Chiếc gương bản thân chỉ bất động, nó chỉ đơn giản là phản ánh.
Ý thức chỉ là một chiếc gương.
Bạn không đến cũng không đi.
Mọi thứ tự đến và đi.
Bạn già đi, bạn trẻ lại; bạn sống, bạn chết.
Tất cả mọi trạng thái chỉ phản ánh trong một hồ nhận thức vĩnh cửu.
This card depicts the evolution of consciousness as it is described by Friedrich Nietzsche in his book, Thus Spake Zarathustra. He speaks of the three levels of Camel, Lion and Child. The camel is sleepy, dull, self-satisfied. He lives in delusion, thinking he's a mountain peak, but really he is so concerned with others' opinions that he hardly has any energy of his own. Emerging from the camel is the lion. When we realize we've been missing life, we start saying no to the demands of others. We move out of the crowd, alone and proud, roaring our truth.
But this is not the end. Finally the child emerges, neither acquiescent nor rebellious, but innocent and spontaneous and true to his own being. Whatever the space you're in right now - sleepy and depressed, or roaring and rebellious - be aware that it will evolve into something new if you allow it. It is a time of growth and change.
Osho’s Teachings
In Zen you are coming from nowhere and you are going to nowhere. You are just now, here, neither coming nor going. Everything passes by you; your consciousness reflects it but it does not get identified.
When a lion roars in front of a mirror, do you think the mirror roars? Or when the lion is gone and a child comes dancing, the mirror completely forgets about the lion and starts dancing with the child - do you think the mirror dances with the child? The mirror does nothing, it simply reflects.
Your consciousness is only a mirror. Neither do you come, nor do you go. Things come and go. You become young, you become old; you are alive, you are dead. All these states are simply reflections in an eternal pool of consciousness.
Excerpted from ‘Live Zen’ by Osho

Ads Belove Post