Sorrow (Đau thương)

Sorrow (Đau thương)

Price:

Read more

Osho Zen Tarot
Minor Arcana: Suit of Clouds
9 of Clouds: Sorrow

Lời dẫn giải
Đây là hình ảnh của Ananda, người anh họ và đệ tử của Đức Phật Gautam. Ông đã ở bên cạnh Phật liên tục, giúp đỡ khi ngài cần vào suốt bốn mươi hai năm. Khi Đức Phật qua đời, những câu chuyện được kể lại rằng Ananda vẫn còn ở lại bên cạnh người và khóc lóc. Các môn đệ khác trừng phạt ông vì hiểu lầm: Đức Phật qua đời như là hoàn thành sứ mệnh, đáng lẽ ra ông phải nên vui mừng mới đúng. Nhưng Ananda nói “ Bạn đã hiểu lầm. Tôi khóc không phải vì Ngài mà vì khóc cho bản thân mình, bởi vì suốt nhiều năm qua tôi đã ở bên cạnh Ngài nhưng vẫn chưa đạt được giới ngộ”. Ananda đã thức suốt đêm, thiền định sâu với cảm giác đau đớn và nỗi buồn của mình. Vào buổi sáng hôm sau, người ta nói rằng, ông đã giác ngộ.
Thời gian của một nỗi buồn lớn có khả năng sẽ là lần chuyển đổi tuyệt vời. Nhưng để chuyển đổi xảy ra, ta phải đi sâu vào gốc rễ của nỗi đau của chúng ta, và trải nghiệm nó mà không có sự đổ lỗi hay tự thương hại.
Đau thương
Nỗi đau này, không phải là để làm cho bạn buồn, hãy nhớ lấy. Mọi người thường có hiểu lầm này..Nỗi đau này chỉ là tạo nên một lời cảnh báo- mọi người chỉ trở nên tỉnh táo hơn khi mọi người trở nên cảnh giác hơn khi mà mũi tên xuyên sâu vào trái tim của họ và làm họ bị thương. Nếu không, họ sẽ không cảnh giác. Khi cuộc sống là dễ dàng, thoải mái, thuận tiện, có ai quan tâm đến ? Ai màng lo lắng mà cảnh giác? Khi một người bạn qua đời, thì có khả năng đó. Khi một người phụ nữ bỏ rơi bạn một mình – trong những đêm tối đó, bạn sẽ cô đơn. Bạn đã yêu người phụ nữ ấy quá nhiều, và bạn đã đặt cược tất cả, và sau đó một ngày, nàng đã biến mất. Bạn khóc trong sự cô đơn, những dịp này, nếu bạn ở trong hoàn cảnh đó, bạn sẽ biết. Các mũi tên làm tổn thương : chúng có thể được sử dụng.
Nỗi đau không phải là để làm bạn khổ sở, sự đau đớn làm cho bạn có ý thức hơn. Và khi bạn nhận thức được điều này, đau khổ sẽ biến mất.
The Card
The image is of Ananda, the cousin and disciple of Gautam Buddha. He was at Buddha's side constantly, attending to his every need for forty-two years. When Buddha died, the story is told that Ananda was still at his side, weeping. The other disciples chastised him for his misunderstanding: Buddha had died absolutely fulfilled; he should be rejoicing. But Ananda said, "You misunderstand. I'm weeping not for him but for myself, because for all these years I have been constantly at his side but I have still not attained." Ananda stayed awake for the whole night, meditating deeply and feeling his pain and sorrow. By the morning, it is said, he was enlightened.
Times of great sorrow have the potential to be times of great transformation. But in order for transformation to happen we must go deep, to the very roots of our pain, and experience it as it is, without blame or self-pity.
Osho’s Teachings
This pain is not to make you sad, remember. That's where people go on missing... This pain is just to make you more alert - because people become alert only when the arrow goes deep into their heart and wounds them. Otherwise they don't become alert.
When life is easy, comfortable, convenient, who cares? Who bothers to become alert? When a friend dies, there is a possibility. When your woman leaves you alone - those dark nights, you are lonely. You have loved that woman so much and you have staked all, and then suddenly one day she is gone. Crying in your loneliness, those are the occasions when, if you use them, you can become aware. The arrow is hurting: it can be used. The pain is not to make you miserable, the pain is to make you more aware! And when you are aware, misery disappears.
Excerpted from ‘Take it Easy’ by Osho

Ads Belove Post