The Creator (Đấng Sáng tạo)

The Creator (Đấng Sáng tạo)

Price:

Read more

Osho Zen Tarot
Minor Arcana: Suit of Fire
King: The Creator

Lời dẫn giải
Vị thiền sư trong lá bài này đã khai thác năng lượng lửa và dùng nó để sáng tạo chứ không phải hủy diệt. Ông mời chúng ta công nhận và tham gia cùng trong sự thấu hiểu – thứ thuộc về những người đã làm chủ được ngọn lửa đam mê, mà không đàn áp nó hay để nó trở nên hủy diệt và mất cân bằng. Ông giỏi dung hòa đến mức không còn sự khác biệt nào giữa ông của bên trong và ông của thế giới bên ngoài. Ông dâng hiến món quà của sự hiểu biết và sự dung hòa này cho tất cả những ai đến với ông, món quà của ánh sáng sáng tạo đến từ thực thể của ông.
Vua Lửa bảo chúng ta rằng tất cả những gì chúng ta đang thực hiện, bằng hiểu biết xuất phát từ sự trưởng thành, sẽ làm giàu cho cuộc sống của cả chúng ta và người khác. Bằng việc sử dụng bất kể kỹ năng nào mà bạn có, bất kể điều gì bạn học hỏi được từ kinh nghiệm cuộc sống của chính mình, đã đến lúc bạn thể hiện bản thân.
Đấng Sáng tạo
Có hai loại đấng sáng tạo trên thế giới. Loại đầu tiên làm việc với các khách thể – nhà thơ, họa sỹ, họ làm việc với đồ vật, họ tạo ra tác phẩm. Loại người thứ hai, người vô cùng huyền bí – họ sáng tạo ra chính mình. Họ không làm việc với khách thể, mà với chủ thể. Họ làm việc với chính mình, với bản ngã của chính họ. Và họ là đấng sáng tạo thực sự, nhà thơ thực sự, bởi họ đã biến chính mình thành một kiệt tác.
Bạn đang sở hữu một kiệt tác ẩn giấu bên trong bạn, nhưng bạn đang đứng chắn đường đó! Hãy bước qua một bên, kiệt tác sẽ lộ diện. Ai cũng là kiệt tác, bởi Chúa không bao giờ sinh ra bất kỳ điều gì kém cỏi. Mọi người đều có kiệt tác ấy trong nhiều kiếp người, nhưng lại không biết chính mình là ai và chỉ cố gắng một cách hời hợt để trở thành ai đó.
Hãy buông bỏ ý tưởng trở thành ai đó, bởi vì bạn đã là một kiệt tác. Bạn không cần cải thiện hơn nữa. Bạn chỉ cần đi đến chỗ của kiệt tác, nhìn ra nó, thấu hiểu nó. Bản thân Chúa đã tạo ra bạn; bạn không thể hoàn hảo hơn.
The Card
The Zen master in this card has harnessed the energy of fire and is able to use it for creation rather than destruction. He invites us to recognize and participate with him in the understanding that belongs to those who have mastered the fires of passion, without repressing them or allowing them to get destructive and out of balance. He is so integrated that there is no longer any difference between who he is inside and who he is in the world outside. He offers this gift of understanding and integration to all those who come to him, the gift of creative light that comes from the center of his being.
The King of Fire tells us that anything that we undertake now, with the understanding that comes from maturity, will bring enrichment to our own lives and to the lives of others. Using whatever skills you have, whatever you have learned from your own life experience, it is time to express yourself.
Osho's Teachings
There are two types of creators in the world. One type of creator works with objects - a poet, a painter, they work with objects, they create things. The other type of creator, the mystic, creates himself. He doesn't work with objects, he works with the subject; he works on himself, his own being. And he is the real creator, the real poet, because he makes himself into a masterpiece.
You are carrying a masterpiece hidden within you, but you are standing in the way. Just move aside, then the masterpiece will be revealed. Everyone is a masterpiece, because God never gives birth to anything less than that. Everyone carries that masterpiece hidden for many lives, no knowing who they are and just trying on the surface to become someone.
Drop the idea of becoming someone, because you are already a masterpiece. You cannot be improved. You have only to come to it, to know it, to realize it. God himself has created you; you cannot be improved.
Excerpted from ‘Ah, This!’ by Osho

Ads Belove Post