The Outsider (Người ngoài cuộc)

The Outsider (Người ngoài cuộc)

Price:

Read more

Osho Zen Tarot
Minor Arcana: Suit of Rainbows
5 of Rainbows: The Outsider

Lời dẫn giải
Đứa trẻ nhỏ trong lá bài này đang đứng ở một bên của cánh cổng, nhìn xuyên qua nó. Nó thật nhỏ bé, thuyết phục rằng nó không thể đi qua bên kia, nó không thể nhìn thấy sợi xích giữ cánh cổng thì không khóa; tất cả những gì nó cần làm là mở ra. Bất cứ lúc nào nó cảm thấy “rời ra”, hoặc bị bỏ, nó mang đến cảm giác thật nhỏ bé, vô vọng của đứa trẻ. Nó thì không bất ngờ, như thể có cảm giác ăn sâu vào trải nghiệm thời niên thiếu, nó lặp lại hết lần này đến lần khác, như một đoạn băng, trong cuộc sống chúng ta. Bạn có cơ hội để dừng đoạn băng đó lại, ngưng hành hạ bản thân với ý tưởng rằng bằng cách nào đó không đủ để chấp nhận hoặc bị loại trừ. Nhận ra cốt lõi của cảm giác này trong quá khứ, và để nỗi đau cũ trôi qua. Nó sẽ mang bạn đến sự trong trẻo để thấy làm cách nào để mở cách cổng và đi vào mà mất rất lâu để bạn đạt được.
Người ngoài cuộc
Vậy bạn đang cảm thấy bạn là một kẻ ngoại lai. Đây là một điều tốt. Đây chỉ là một giai đoạn tạm thời. Bây giờ bạn phải luôn đặt mình trong tình trạng báo động để bản thân không đầy sự khổ sở và đau đớn. Bây giờ Chúa không còn ở đó nữa, ai sẽ là người giải thoát bạn. Nhân loại đã đến thời khắc. Hãy là một người đàn ông, người đàn bà, và tự đứng vững trên đôi chân của bạn…
Cách duy nhất để kết nối với sự tồn tại là đi vào bên trong, bởi vì đâu đó ngay trung tâm bạn vẫn còn kết nối. Bạn thì đã mất kết nốt vật lí với mẹ của bạn. Sự mất kết nối là hoàn toàn cần thiết để biến bạn trở thành một cá theo đúng bản năng. Nhưng bạn không hề mất kết nối vớ cả vũ trụ. Bạn kết nối với vũ trụ bằng nhận thức. Bạn không thể nhìn thấy, vì thế bạn phải đi vào sâu bên trong  với ý thức cao, thận trọng, xem xét, và bạn sẽ tìm thấy sự kết nối. Phật pháp chính là sự kết nối.
The Card
The small child in this card is standing on one side of a gate, looking through it. He is so small, and so convinced that he cannot get through, he cannot see that the chain holding the gate is not locked; all he has to do is open it.
Whenever we feel 'left out', or excluded, it brings up this feeling of being a small, helpless child. It is not surprising, as the feeling is deeply rooted in our earliest childhood experiences. The problem is that, because it is so deeply rooted, it plays over and over again, like a tape, in our lives.
You have an opportunity now to stop the tape, to quit tormenting yourself with ideas that you are somehow not 'enough' to be accepted and included. Recognize the roots of these feelings in the past, and let go of the old pain. It will bring you the clarity to see how you can open the gate and enter that which you most long to become.
Osho’s Teachings
So you are feeling yourself an outsider. This is good. This is the transitory period. Now you have to be alert not to fill yourself with pain and misery. Now that God is no longer there, who is going to console you? You don't need any consolation. Humanity has come of age. Be a man, be a woman, and stand on your own feet...
The only way to be connected with existence is to go inwards, because there at the center you are still connected. You have been disconnected physically from your mother. That disconnection was absolutely necessary to make you an individual in your own right. But you are not disconnected from the universe. Your connection with the universe is of consciousness. You cannot see it, so you have to go deep down with great awareness, watchfulness, witnessing, and you will find the connection. The buddha is the connection!
Excerpted from ‘God is Dead: Now Zen is the Only Living Truth’ by Osho

Ads Belove Post