Truyền Thống Sinh Động Của Thiền Tập Trong Đạo Bụt – Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Truyền Thống Sinh Động Của Thiền Tập Trong Đạo Bụt – Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Price:

Read more

Nhất Hạnh Tăng Thân by Vô Ngã

Sách Nhất Hạnh

(Đọc hàng trăm quyển sách của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh  tại đây)

Truyền Thống Sinh Động

Của Thiền Tập Trong Đạo Bụt

Mục LụcNghe hoặc Tải VIDEO chuỗi pháp thoại 'Truyền Thống Sinh Động Của Thiền Tập Đạo Bụt' do Thiền Sư Thích Nhất Hạnh thuyết giảng êTruyền Thống Sinh Động Của Thiền Tập Đạo Bụt (01): Kinh Tư Lượng

Truyền Thống Sinh Động Của Thiền Tập Đạo Bụt (Bài thứ 01): ‘Kinh Tư Lượng’ do Sư Ông thuyết pháp vào ngày 20 tháng 11 năm 1994 tại Xóm Thượng, Làng Mai, nước Pháp.

Truyền Thống Sinh Động Của Thiền Tập Đạo Bụt (02): Thiền Là Gì?

Truyền Thống Sinh Động Của Thiền Tập Đạo Bụt (Bài thứ 02): ‘Thiền Là Gì?’ do Sư Ông thuyết pháp vào ngày 24 tháng 11 năm 1994 tại Xóm Thượng, Làng Mai, nước Pháp.

Truyền Thống Sinh Động Của Thiền Tập Đạo Bụt (03): Kinh Văn Căn Bản Của Thiền Tập (Phần 1)

Truyền Thống Sinh Động Của Thiền Tập Đạo Bụt (Bài thứ 03): ‘Kinh Văn Căn Bản Của Thiền Tập – Phần 1’ do Sư Ông thuyết pháp vào ngày 27 tháng 11 năm 1994 tại Xóm Hạ, Làng Mai, nước Pháp.

Truyền Thống Sinh Động Của Thiền Tập Đạo Bụt (04): Kinh Văn Căn Bản Của Thiền Tập (Phần 2)

Truyền Thống Sinh Động Của Thiền Tập Đạo Bụt (Bài thứ 04): ‘Kinh Văn Căn Bản Của Thiền Tập – Phần 2’ do Sư Ông thuyết pháp vào ngày 01 tháng 12 năm 1994 tại Xóm Thượng, Làng Mai, nước Pháp.

Truyền Thống Sinh Động Của Thiền Tập Đạo Bụt (05): Quán Chiếu Cảm Thọ

Truyền Thống Sinh Động Của Thiền Tập Đạo Bụt (Bài thứ 05): ‘Quán Chiếu Cảm Thọ’ do Sư Ông thuyết pháp vào ngày 04 tháng 12 năm 1994 tại Xóm Hạ, Làng Mai, nước Pháp.

Truyền Thống Sinh Động Của Thiền Tập Đạo Bụt (06): Quán Chiếu Các Tâm Hành

Truyền Thống Sinh Động Của Thiền Tập Đạo Bụt (Bài thứ 06): ‘Quán Chiếu Các Tâm Hành’ do Sư Ông thuyết pháp vào ngày 08 tháng 12 năm 1994 tại Xóm Thượng, Làng Mai, nước Pháp.

Truyền Thống Sinh Động Của Thiền Tập Đạo Bụt (07): Ngày Nào Cũng Hội Vui

Truyền Thống Sinh Động Của Thiền Tập Đạo Bụt (Bài thứ 07): ‘Ngày Nào Cũng Hội Vui’ do Sư Ông thuyết pháp vào ngày 11 tháng 12 năm 1994 tại Xóm Hạ, Làng Mai, nước Pháp.

Truyền Thống Sinh Động Của Thiền Tập Đạo Bụt (08): Hiểu Đúng Về Vô Thường

Truyền Thống Sinh Động Của Thiền Tập Đạo Bụt (Bài thứ 08): ‘Hiểu Đúng Về Vô Thường’ do Sư Ông thuyết pháp vào ngày 15 tháng 12 năm 1994 tại Xóm Thượng, Làng Mai, nước Pháp.

Truyền Thống Sinh Động Của Thiền Tập Đạo Bụt (09): Tứ Thiền

Truyền Thống Sinh Động Của Thiền Tập Đạo Bụt (Bài thứ 09): ‘Tứ Thiền’ do Sư Ông thuyết pháp vào ngày 18 tháng 12 năm 1994 tại Xóm Hạ, Làng Mai, nước Pháp.

Truyền Thống Sinh Động Của Thiền Tập Đạo Bụt (10): Phật Giáo Việt Nam Có Trước Trung Hoa

Truyền Thống Sinh Động Của Thiền Tập Đạo Bụt (Bài thứ 10): ‘Phật Giáo Việt Nam Có Trước Trung Hoa’ do Sư Ông thuyết pháp vào ngày 05 tháng 01 năm 1995 tại Xóm Thượng, Làng Mai, nước Pháp.

Nghe pháp là một phép thực tập rất dễ chịu. Những bài pháp thoại gieo trồng trong tâm thức do những hạt giống của hiểu biết, của thương yêu làm lớn lên khả năng chấp nhận, tha thứ và buông bỏ trong ta, để ta cảm thấy thân tâm nhẹ nhàng và ta biết cách hành xử như thế nào để chuyển hóa tình trạng trong thân tâm cũng như trong hoàn cảnh. Phần lớn những bài pháp thoại mà bạn được nghe trong pháp đường đều ít có tính cách lý thuyết, giàu tính thực tập và cung cấp cho chúng ta những cái thấy cũng như những phương thức hành trì mà ta có thể thực hiện được. Nghe pháp thoại đều đều như thế trong thời gian ba, bốn tháng, vốn liếng Phật pháp của bạn sẽ giàu có một cách đáng kể và bạn có thể đóng góp một cách thực tế và hữu hiệu trong những buổi pháp đàm. Có những khóa học kéo dài trong ba tháng hoặc chín tháng và bạn có thể theo dõi các bài pháp thoại ấy cho hết khóa, và từ khóa này sang khóa khác, ba năm sau kiến thức Phật học cũng như khả năng hành trì của bạn sẽ tăng tiến rất nhiều. Chúng tôi đề nghị bạn theo học những khóa như Trái Tim Của Bụt, Công Phu Nở Đóa Sen Ngàn Cánh, Kinh Tam Di Đề, Con Đường Của Bụt, Các Định Đề Giáo Lý Làng Mai, Truyền Thống Sinh Động Của Thiền Tập Đạo Bụt.

Truyền Thống Sinh Động Của Thiền Tập Đạo Bụt (11): Phương Pháp Đạt Thiền

Truyền Thống Sinh Động Của Thiền Tập Đạo Bụt (Bài thứ 11): ‘Phương Pháp Đạt Thiền’ do Sư Ông thuyết pháp vào ngày 08 tháng 01 năm 1995 tại Xóm Hạ, Làng Mai, nước Pháp.

Truyền Thống Sinh Động Của Thiền Tập Đạo Bụt (12): Tựa Kinh An Ban Thủ Ý

Truyền Thống Sinh Động Của Thiền Tập Đạo Bụt (Bài thứ 12): ‘Tựa Kinh An Ban Thủ Ý’ do Sư Ông thuyết pháp vào ngày 12 tháng 01 năm 1995 tại Xóm Thượng, Làng Mai, nước Pháp.

Truyền Thống Sinh Động Của Thiền Tập Đạo Bụt (13): Tứ Thiền Và Ý Chí Tu Đạo

Truyền Thống Sinh Động Của Thiền Tập Đạo Bụt (Bài thứ 13): ‘Tứ Thiền Và Ý Chí Tu Đạo’ do Sư Ông thuyết pháp vào ngày 15 tháng 01 năm 1995 tại Xóm Hạ, Làng Mai, nước Pháp.

Truyền Thống Sinh Động Của Thiền Tập Đạo Bụt (14): Pháp Tu Của Tổ Sư Tăng Hội

Truyền Thống Sinh Động Của Thiền Tập Đạo Bụt (Bài thứ 14): ‘Pháp Tu Của Tổ Sư Tăng Hội’ do Sư Ông thuyết pháp vào ngày 19 tháng 01 năm 1995 tại Xóm Thượng, Làng Mai, nước Pháp.

Truyền Thống Sinh Động Của Thiền Tập Đạo Bụt (15): Thiền Tông Truyền Từ Việt Nam Sang Trung Hoa

Truyền Thống Sinh Động Của Thiền Tập Đạo Bụt (Bài thứ 15): ‘Thiền Tông Truyền Từ Việt Nam Sang Trung Hoa’ do Sư Ông thuyết pháp vào ngày 22 tháng 01 năm 1995 tại Xóm Hạ, Làng Mai, nước Pháp.

Truyền Thống Sinh Động Của Thiền Tập Đạo Bụt (16): Quán Ly Tham Và Tịch Diệt

Truyền Thống Sinh Động Của Thiền Tập Đạo Bụt (Bài thứ 16): ‘Quán Ly Tham Và Tịch Diệt’ do Sư Ông thuyết pháp vào ngày 26 tháng 01 năm 1995 tại Xóm Thượng, Làng Mai, nước Pháp.

Truyền Thống Sinh Động Của Thiền Tập Đạo Bụt (17): Thiên Đường và Địa Đường

Truyền Thống Sinh Động Của Thiền Tập Đạo Bụt (Bài thứ 17): ‘Thiên Đường và Địa Đường’ do Sư Ông thuyết pháp vào ngày 29 tháng 01 năm 1995 tại Xóm Hạ, Làng Mai, nước Pháp.

Truyền Thống Sinh Động Của Thiền Tập Đạo Bụt (18): Nhất Hạnh Và Tổng Trì Tam Muội

Truyền Thống Sinh Động Của Thiền Tập Đạo Bụt (Bài thứ 18): ‘Nhất Hạnh Và Tổng Trì Tam Muội’ do Sư Ông thuyết pháp vào ngày 02 tháng 02 năm 1995 tại Xóm Thượng, Làng Mai, nước Pháp.

Truyền Thống Sinh Động Của Thiền Tập Đạo Bụt (19): Thực Tập Có Mặt Và Tổng Trì Tam Muội

Truyền Thống Sinh Động Của Thiền Tập Đạo Bụt (Bài thứ 19): ‘Thực Tập Có Mặt Và Tổng Trì Tam Muội’ do Sư Ông thuyết pháp vào ngày 05 tháng 02 năm 1995 tại Xóm Hạ, Làng Mai, nước Pháp.

Truyền Thống Sinh Động Của Thiền Tập Đạo Bụt (20): Tu Cho Tổ Tiên

Truyền Thống Sinh Động Của Thiền Tập Đạo Bụt (Bài thứ 20): ‘Tu Cho Tổ Tiên’ do Sư Ông thuyết pháp vào ngày 09 tháng 03 năm 1995 tại Xóm Thượng, Làng Mai, nước Pháp.

Truyền Thống Sinh Động Của Thiền Tập Đạo Bụt (21): Năm Phẩm Hạnh Dâng Bụt - Tổ Vô Ngôn Thông

Truyền Thống Sinh Động Của Thiền Tập Đạo Bụt (Bài thứ 21): ‘Năm Phẩm Hạnh Dâng Bụt - Tổ Vô Ngôn Thông’ do Sư Ông thuyết pháp vào ngày 12 tháng 02 năm 1995 tại Xóm Hạ, Làng Mai, nước Pháp.

(Còn tiếp)


Đọc Miễn Phí Sách Nhất Hạnh - Download Sách PDF

Nghe Miễn Phí Sách Nói Nhất Hạnh Hoặc Download ê

0 Đánh giá

Ads Belove Post