Quan niệm về Tình yêu

Quan niệm về Tình yêu

Price:

Read more

Tình yêu trong vũ trụ: là hiện tượng chuyển dịch năng lượng và thông tin giữa 2 phía: nguồn tình yêu và đích tình yêu. Kết quả của sự chuyển dịch năng lượng này làm phát sinh ra những phát triển mới về vật chất và tâm thức. Tình yêu nâng đỡ vạn vật sinh sôi phát triển, tình yêu tạo môi trường thuận lợi cho mọi sự phát triển. Hai đầu của luồng chảy năng lượng và thông tin này là gì? Tuỳ điểm tham chiếu lấy ở đâu: con người, cái toàn thể... Nếu cái toàn thể là điểm tham chiếu thì toàn thể cũng là nơi phát và nơi nhận tình yêu. Cái toàn thể phát triển trong chính sự kiện tình yêu của nó. Khi không có sự phân chia nhị nguyên, tình yêu sẽ không có thể hiện thấy được.
Nếu con người là điểm tham chiếu chính sẽ có con người (chủ thể) và phần bên ngoài con người (đối thể). Nhân tố con người làm phát sinh quan niệm về tình yêu giữa con người với con người, với nhóm người, với thiên nhiên, xã hội và vũ trụ. Tình yêu trong con người: Tình cảm là một ham muốn, một động cơ để biến ý định thành hành động, biến thông tin thành vật chất và năng lượng.

Tình yêu trong xã hội: được hiểu theo nghĩa hẹp là mối quan hệ riêng giữa hai con người. Trong quan niệm này tình yêu là sự gần gũi về mặt vật lí, tâm lí, tạo ra không gian riêng cho hai người, và thể hiện cụ thể của tình yêu là thông qua dục và gia đình. Nhiều yếu tố của quan niệm xã hội ảnh hưởng tới quan niệm về tình yêu.

Ads Belove Post