Tình yêu giữa hai người

Tình yêu giữa hai người

Price:

Read more

2 điểm tham chiếu của tình yêu: Tình yêu giữa hai con người được nhìn từ 2 điểm tham chiếu khác nhau, tạo thành dòng chảy năng lượng và thông tin đan xen nhau. Nếu các dòng chảy này không cùng hướng thì sẽ dần tách ra và không còn là môi trường phát triển cho nhau.
3 mức độ tình yêu: Tình yêu trên mức độ vật chất dựa trên năng lượng dục và cho sinh thành các con người vật lí mới. Tình yêu trên mức độ tâm trí dựa trên bản ngã, cho sinh thành sự liên kết tâm lí nhưng không tạo điều kiện phát triển con người. Tình yêu trên mức độ tâm linh tạo ra môi trường phát triển đầy đủ nhất cho con người đi tới tỉnh táo và có ý thức.
2 yếu tố trong con người: Con người bao gồm 2 yếu tố ảnh hưởng tới việc xem xét - nhìn tâm thức, sự sáng suốt của con người hoặc nhìn từ bản ngã, những quyền lợi tồn tại riêng tư của một cá nhân bên cạnh sự sáng suốt.
Con người có nhận biết thoát ra khỏi sự chi phối của bản ngã. Lúc đó con người chỉ là tâm thức thuần khiết và trở thành cái toàn thể. Tình yêu của người không bản ngã mới là tình yêu đích thức, từ sự tồn tại vào sự tồn tại.
Con người hoàn chỉnh là đầy đủ, không cần đi tìm nửa kia đời mình ở người khác. Tuy nhiên người ta xuất phát từ bản ngã lại cho rằng mình không đầy đủ và cần tìm sự bổ trợ từ người bạn đời khác giới.
2 loại tình yêu: Có hai loại tình yêu tuỳ góc độ xem xét: tình yêu theo nhu cầu và tình yêu ban tặng
Tình yêu và tình dục: Tình yêu giữa con người có yếu tố tình dục giữ vài trò quan trọng thúc đẩy về sinh học và xã hội. Tình yêu dựa trên dục là sự hoà hợp phần năng lượng sinh học nhưng chưa đủ, phần lớn của tình yêu siêu việt lên trên dục, tạo các lối mở mới cho năng lượng dục rẽ nhánh đi lên mới điều cơ bản để thúc đẩy sự phát triển của con người.
Tác động của xã hội tới tình yêu: Xã hội chấp nhận tình yêu dựa trên dục, dựa trên vật chất và có các qui định đạo đức, luân lí để ảnh hưởng tới khía cạnh tâm lí. Xã hội ở mức độ phát triển chưa cao muốn giữ gia đình là tế bào, do đó không chấp nhận sự không ổn định của tình yêu.


Ads Belove Post