Chương 16. Sự khác nhau giữa Satori và Samadhi

Chương 16. Sự khác nhau giữa Satori và Samadhi

Price:

Read more

Osho - Thiền: Nghệ thuật của nhập định
Chương 16. Sự khác nhau giữa Satori và Samadhi


Câu hỏi:
Sự khác nhau trong trải nghiệm giữa Satori – trong thiền zen, sự thoáng hiện của chứng ngộ - và samadhi, sự thức tỉnh vũ trụ là gì?
Samadhi bắt đầu từ khoảng trống nhưng không bao giờ có kết thúc. Khoảng trống luôn có bắt đầu và sự kết thúc – nhưng samadhi bắt đầu như là khoảng trống và sau đó là vĩnh viễn. Đối với nó không có kết thúc. Cho nên nếu sự kiện xuất hiện như là khoảng trống và không có kết thúc – vậy thì đó là samadhi, nhưng nếu nó là khoảng trống trọn vẹn – với sự khởi đầu và kết thúc – vậy thì đó là satori, và đó chính là sự khác biệt. Nếu đó chỉ là sự thoáng qua, chỉ là khoảng trống thì khoảng trống đó lại mất đi, nếu một cái gì đó là đồng hạng thì sự đồng hạng đó là hoàn thiện. – bạn lọi vào trong nó và quay trở lại, bạn nhảy vào nó và quay trở ra – nếu một cái gì đó xuất hiện và một lần nữa nó lại mất đi thì đó chính là satori. Đó là sự thoáng qua, sự thoáng qua của samadhi, nhưng không phải là samadhi.
(Chương này còn tiếp)

Ads Belove Post