Chương 6. Con đường tới tự do

Chương 6. Con đường tới tự do

Price:

Read more

Osho - Tự do - Dũng cảm là bản thân mình
(Sự sáng suốt về cách sống mới)
Chương 6. Con đường tới tự do


Người nổi dậy là người không phản ứng chống lại xã hội, người hiểu toàn thể trò chơi của nó và đơn giản trượt ra khỏi nó. Nó trở thành không liên quan tới người đó. Người đó không chống lại nó. Và đó là cái đẹp của việc nổi dậy: nó là tự do. Người cách mạng không tự do. Người đó thường xuyên tranh đấu với cái gì đó - làm sao người đó có thể tự do được? Người đó thường xuyên phản ứng lại cái gì đó - làm sao có thể có tự do trong phản ứng được?
(Chương này còn tiếp)

Ads Belove Post