Chương 3. Hành trình hướng đến rốn

Chương 3. Hành trình hướng đến rốn

Price:

Read more

Osho - Hành trình nội tại
Chương 3. Hành trình hướng đến rốn


Thính giả thân mến,
Làm sao cuộc sống của loài người có thể được tập trung vào chính con người của họ, làm sao để người ta có thể tự kinh nghiệm được chính mình, đạt được cái tự thể của chính mình, ta đã thảo luận trong hai buổi nói chuyện trước. Có những điều khác đã được hỏi. Để trả lời, Bây giờ tôi sẽ nói về ba điểm. Ngày mai và ngày kia, tôi sẽ trả lời những câu hỏi không liên quan đến buổi thảo luận hôm nay.
Và bây giờ tôi sẽ trả lời những câu hỏi có liên quan đến việc thảo luận hôm nay và chia chúng thành ba điểm.
Điểm đầu tiên là một người nên bắt đầu sống cái cuộc sống của mình từ trung tâm rốn như thế nào, để có thể được tập trung trong tự ngã, trong chính bản thể của họ. Trước khi đi vào điều này tôi muốn thảo luận về ba cách thức quan trọng khác mà thông qua nó, cái năng lượng đang ngủ yên tại rốn có thể trở nên thức tỉnh. Một khi nó được thức tỉnh, nó sẽ trở nên một cánh cửa mà qua đó con người có thể kinh nghiệm được một loại ý thức khác với ý thức từ cơ thể mình.

(Chương này còn tiếp)

Ads Belove Post