Adventure (Phiêu lưu)

Adventure (Phiêu lưu)

Price:

Read more

Osho Zen Tarot
Minor Arcana: Suit of Rainbows
Page of Rainbows: Adventure

Lời dẫn giải
Khi chúng ta có tinh thần phiêu lưu thật sự, chúng ta sẽ di chuyển như đứa bé này. Hoàn toàn tin tưởng, ra khỏi bóng tối của khu rừng, tiến vào ánh sáng cầu vồng, chúng ta đi từng bước, bị hấp dẫn bởi cảm giác của sự kỳ diệu vào cõi hư ảo.
Cuộc phiêu lưu thực sự không cần kế hoạch, bản đồ, chương trình hay sự tổ chức. Page of Rainbows đại diện cho một phẩm chất có thể đến với chúng ta từ bất kỳ nơi nào – tại nhà hoặc văn phòng, nơi hoang vu hay trong thành phố, trong một dự án sáng tạo hoặc trong mối quan hệ với người khác. Bất cứ khi nào chúng ta bước vào một nơi mới mẻ và chưa được biết đến với tinh thần tin tưởng của một đứa trẻ, ngây thơ, cởi mở và mong manh, thì thậm chí điều nhỏ nhặt nhất cũng có thể trở thành cuộc phiêu lưu vĩ đại nhất.
Phiêu lưu
Đạo Thiền cho rằng chân lý không liên quan đến quyền hành, chân lý không liên quan đến truyền thống, chân lý không liên quan đến quá khứ – chân lý là cấp tiến, là chứng ngộ cá nhân. Bạn phải tìm cách đến với nó.
Tri thức là chắc chắn; việc tìm kiếm tri thức cá nhân là rất, rất mạo hiểm. Không ai có thể đảm bảo thành công. Nếu bạn hỏi liệu tôi có đảm bảo được gì không, tôi sẽ nói không. Tôi chỉ có thể đảm bảo rằng: có hiểm nguy, chắn chắn có. Tôi chỉ có thể đảm bảo với bạn rằng: một chuyến phiêu lưu dài thì có nhiều khả năng bị lầm lạc và không bao giờ đến đích. Nhưng có một điều chắc chắn: chính cuộc tìm kiếm sẽ giúp bạn trưởng thành. Tôi chỉ có thể đảm bảo sự trưởng thành. Nguy hiểm sẽ có, hy sinh sẽ có; bạn sẽ di chuyển mỗi ngày vào chốn vô định, vào nơi chưa có dấu chân người, và sẽ không có bản đồ nào để theo dấu, không có chỉ dẫn nào để đi theo. Đúng vậy, chỉ có hàng triệu hiểm nguy, và bạn có thể lạc lối, nhưng đó là cách duy nhất để người ta trưởng thành. Bất an là cách duy nhất để trưởng thành, đối mặt với hiểm nguy là cách duy nhất để trưởng thành, chấp nhận thử thách vô thức là cách duy nhất để trưởng thành.
The Card
When we are truly in a spirit of adventure, we are moving just like this child. Full of trust, out of the darkness of the forest into the rainbow of the light, we go step by step, drawn by our sense of wonder into the unknown. Adventure really has nothing to do with plans and maps and programs and organization.
The Page of Rainbows represents a quality that can come to us anywhere - at home or in the office, in the wilderness or in the city, in a creative project or in our relationships with others. Whenever we move into the new and unknown with the trusting spirit of a child, innocent and open and vulnerable, even the smallest things of life can become the greatest adventures.
Osho’s Teachings
Zen says truth has nothing to do with authority, truth has nothing to do with tradition, truth has nothing to do with the past - truth is a radical, personal realization. You have to come to it.
Knowledge is certain; the search for personal knowing is very, very hazardous. Nobody can guarantee it. If you ask me if I can guarantee anything, I say I cannot guarantee you anything. I can only guarantee danger, that much is certain. I can only guarantee you a long adventure with every possibility of going astray and never reaching the goal.
But one thing is certain: the very search will help you to grow. I can guarantee only growth. Danger will be there, sacrifice will be there; you will be moving every day into the unknown, into the uncharted, and there will be no map to follow, no guide to follow. Yes, there are millions of dangers and you can go astray and you can get lost, but that is the only way one grows. Insecurity is the only way to grow, to face danger is the only way to grow, to accept the challenge of the unknown is the only way to grow.
Excerpted from ‘Dang Dang Doko Dang’ by Osho

Ads Belove Post