Comparison (So sánh)

Comparison (So sánh)

Price:

Read more

Osho Zen Tarot
Minor Arcana: Suit of Clouds
5 of Clouds: Comparison

Lời dẫn giải
Đã từng có ai bảo với bạn rằng tre thì đẹp hơn cây sồi, hoặc cây sồi thì có giá trị hơn tre? Bạn có nghĩ rằng cây sồi luôn ước có một thân cây rỗng như tre? Tre thì có ghen tỵ với sồi bởi vì nó to hơn và có lá chuyển màu vào mùa thu? Ý tưởng so sánh bản thân hai loài cây nghe có vẻ rất buồn cười, nhưng bản thân con người nhận ra rằng đây là một thói quen rất khó bỏ. Hãy đối mặt với nó, sẽ luôn có một người đẹp hơn bạn, tài năng, mạnh mẽ, thông minh, thậm chí hạnh phúc hơn bạn. Và ngược lại, cũng sẽ luôn có những người thua thiệt bạn về mọi mặt. Tìm ra bản thân mình không phải bằng việc so sánh với người khác, mà bằng cách nhìn vào bản thân mọi việc được đong đầy bởi tiềm năng trong cách tốt nhất mà bạn biết.
Sự so sánh
So sánh mang đến tự ti, tự cao. Khi bạn không so sánh, tất cả sự tự ti và tự cao đều biến mất. Sau đó bạn là bạn, chỉ đơn gỉan bạn ở đó. Một bụi cây nhỏ hay một cây cao lớn – chả sao cả; bạn là chính bạn. Bạn là cần thiết. Một chiếc lá nhỏ cũng quan trọng như một ngôi sao lớn. Thiếu đi một chiếc lá, Chúa cũng sẽ thiếu một mảnh. Điều này cũng giống như một chú chim cu cũng quan trọng như là bất cứ vị Phật nào, thế giới sẽ ít đi, sẽ ít giàu có nếu chú chim cu này biến mất.
Hãy nhìn xung quanh. Mọi thứ đều cần thiết, và mọi thứ thật vừa vặn với nhau. Đó là một thể hữu cơ thống nhất, không ai cao hơn và không ai thấp hơn, không ai là cấp trên, không ai là cấp dưới. Mỗi người là một cá thể độc lập duy nhất.
The Card
Who ever told you that the bamboo is more beautiful than the oak, or the oak more valuable than the bamboo? Do you think the oak wishes it had a hollow trunk like this bamboo? Does the bamboo feel jealous of the oak because it is bigger and its leaves change color in the fall? The very idea of the two trees comparing themselves to each other seems ridiculous, but we humans seem to find this habit very hard to break.
Let's face it, there is always going to be somebody who is more beautiful, more talented, stronger, more intelligent, or apparently happier than you are. And conversely, there will always be those who are less than you in all these ways. The way to find out who you are is not by comparing yourself with others, but by looking to see whether you are fulfilling your own potential in the best way you know how.
Osho’s Teachings
Comparison brings inferiority, superiority. When you don't compare, all inferiority, all superiority, disappears. Then you are, you are simply there. A small bush or a big high tree - it doesn't matter; you are yourself. You are needed.
A grass leaf is needed as much as the biggest star. Without the grass leaf God will be less than he is. This sound of the cuckoo is needed as much as any Buddha; the world will be less, will be less rich if this cuckoo disappears.
Just look around. All is needed, and everything fits together. It is an organic unity: nobody is higher and nobody is lower, nobody superior, nobody inferior. Everybody is incomparably unique.
Excerpted from ‘The Sun Rises in the Evening’ by Osho

Ads Belove Post