Completion (Hoàn thiện)

Completion (Hoàn thiện)

Price:

Read more

Osho Zen Tarot
Major Arcana - Completion

Lời dẫn giải
Đây là miếng ghép cuối cùng của trò ghép hình khi nó được đặt vào đúng chỗ, vị trí của con mắt thứ ba, của nhận thức nội tâm. Thậm chí ngay trong dòng đời luôn thay đổi cũng có những khoảnh khắc chúng ta đạt đến sự hoàn thiện. Trong những khoảnh khắc đó, chúng ta có thể lĩnh hội toàn bộ bức tranh, sự tổng hòa của các mảnh ghép nhỏ từ lâu đã thu hút sự quan tâm của ta. Trong khi hoàn thiện nó, chúng ta hoặc cảm thấy tuyệt vọng vì không muốn mọi thứ đi đến hồi kết, hoặc biết ơn và chấp nhận thực tế rằng cuộc đời đầy rẫy những hồi kết và những khởi đầu mới.
Bất kể điều gì lấy đi thời gian và năng lượng của bạn thì hiện tại cũng đang đến hồi kết thúc. Trong khi hoàn thành nó, bạn sẽ dọn chỗ cho điều gì đó mới mẻ sắp đến. Hãy tận dụng quãng nghỉ này để tận hưởng cả hai điều – kết thúc cái cũ và xuất hiện cái mới.
Hoàn thiện
Đây là phương thức của Thiền – Không chỉ ra những điều dẫn đến sự hoàn thiện. Điều này cần được thấu hiểu; đó là phương pháp luận rất quan trọng. Không nói ra tất cả nghĩa là mang đến cơ hội để người nghe hoàn thiện nó. Mọi câu trả lời đều không hoàn chỉnh. Người thầy chỉ cho bạn hướng đi… Khi bạn đạt đến giới hạn, bạn sẽ biết cần phải làm những gì.
Bằng cách này, nếu ai đó đang cố gắng hiểu Thiền một cách lý trí ắt sẽ thất bại. Đó không phải là đáp án của một câu hỏi mà là điều gì đó rộng hơn cả câu trả lời. Nó chỉ ra chính thực tiễn… Phật tính không phải là điều gì đó xa vời – chính ý thức của bạn là Phật tính. Và ý thức của bạn có thể chứng ngộ những điều kiến tạo nên thế giới. Thế giới sẽ kết thúc nhưng tấm gương vẫn còn phản chiếu hư không.The Card
Here the last piece of a jigsaw puzzle is being put into its place, the position of the third eye, the place of inner perception. Even in the ever-changing flow of life there are moments in which we come to a point of completion. In these moments we are able to perceive the whole picture, the composite of all the small pieces that have occupied our attention for so long. In the finishing, we can either be in despair because we don't want the situation to come to an end, or we can be grateful and accepting of the fact that life is full of endings and new beginnings.
Whatever has been absorbing your time and energy is now coming to an end. In completing it, you will be clearing the space for something new to begin. Use this interval to celebrate both-the end of the old and the coming of the new.
Osho's Teachings
This is the way of Zen, not to say things to their completion. This has to be understood; it is a very important methodology. Not to say everything means to give an opportunity to the listener to complete it. All answers are incomplete. The master has only given you a direction... By the time you reach the limit, you will know what is going to remain.
This way, if somebody is trying to understand Zen intellectually he will fail. It is not an answer to the question but something more than the answer. It is indicating the very reality...
The buddha nature is not something far away-your very consciousness is buddha nature. And your consciousness can witness these things which constitute the world. The world will end but the mirror will remain, mirroring nothing.

Excerpted from ‘Joshu - The Lion's Roar’ by Osho

Ads Belove Post