Conditioning (Sự ra điều kiện)

Conditioning (Sự ra điều kiện)

Price:

Read more

Osho Zen Tarot
Major Arcana - Conditioning

Lời dẫn giải
Lá bài này gợi lại một sự tích cũ về Thiền học, về một chú sư tử được đàn cừu nuôi nấng và nghĩ rằng chú là cừu cho đến khi một con sư tử già bắt nó rồi đưa đến một cái ao, cho nó nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính nó. Nhiều người chúng ta cũng giống chú sư tử này – hình dạng chúng ta sở hữu không được tạo ra trực tiếp từ trải nghiệm của chúng ta, mà là từ ý kiến của người khác. Một “nhân cách” được áp đặt từ bên ngoài, thay cho cá tính có thể đã phát triển từ bên trong. Chúng ta trở thành một con cừu trong đàn, không thể di chuyển tự do, và không hay biết về danh tính thực sự của chúng ta.
Đã đến lúc phải nhìn vào hình phản chiếu của riêng bạn trong ao, và có hành động thoát khỏi những gì người khác quy ước cho bạn, để tin tưởng vào chính mình. Hãy nhảy nhót, chạy, lắc lư, lắp bắp – bất kể điều gì cần thiết để đánh thức chú sư tử đang ngon giấc bên trong bạn.
Sự ra điều kiện
Nếu không bỏ đi nhân cách, bạn sẽ không thể tìm thấy cá tính của mình. Cá tính hiện diện khi bạn bắt đầu tồn tại trên Trái đất; còn nhân cách là do xã hội áp đặt. Nhân cách chỉ là một sự tiện nghi cho xã hội.
Xã hội không thể chịu đựng cá tính vì cá tính không vâng lời như cừu. Cá tính có phẩm chất của sư tử; sư tử di chuyển một mình. Cừu luôn đi thành đàn, hy vọng rằng ở trong đàn sẽ cảm thấy ấm cúng. Ở trong đàn, cừu thấy an toàn hơn và được bảo vệ. Nếu có kẻ nào đó tấn công, có thể ai đó trong đàn sẽ cứu mình. Nhưng ở một mình ư? – Chỉ có sư tử mới đi một mình.
Mỗi người chúng ta đều được sinh ra là sư tử, nhưng xã hội không ngừng ra điều kiện với ta, lập trình tâm trí ta, biến ta thành một con cừu. Xã hội cho bạn một nhân cách, một nhân cách ấm áp, dễ thương, rất biết hòa hợp, rất biết vâng lời.
Xã hội muốn nô lệ, thay vì những người hết mình vì tự do. Xã hội muốn nô lệ vì tất cả những quyền lợi cần đảm bảo đều đòi hỏi sự vâng lời.The Card
This card recalls an old Zen story, about a lion who was brought up by sheep and who thought he was a sheep until an old lion captured him and took him to a pond, where he showed him his own reflection. Many of us are like this lion-the image we have of ourselves comes not from our own direct experience but from the opinions of others. A "personality" imposed from the outside replaces the individuality that could have grown from within. We become just another sheep in the herd, unable to move freely, and unconscious of our own true identity.
It's time to take a look at your own reflection in the pond, and make a move to break out of whatever you have been conditioned by others to believe about yourself. Dance, run, jog, do gibberish-whatever is needed to wake up the sleeping lion within.
Osho's Teachings
Unless you drop your personality you will not be able to find your individuality. Individuality is given by existence; personality is imposed by the society. Personality is social convenience.
Society cannot tolerate individuality, because individuality will not follow like a sheep. Individuality has the quality of the lion; the lion moves alone. The sheep are always in the crowd, hoping that being in the crowd will feel cozy. Being in the crowd one feels more protected, secure. If somebody attacks, there is every possibility in a crowd to save yourself. But alone?-only the lions move alone.
And every one of you is born a lion, but the society goes on conditioning you, programming your mind as a sheep. It gives you a personality, a cozy personality, nice, very convenient, very obedient.
Society wants slaves, not people who are absolutely dedicated to freedom. Society wants slaves because all the vested interests want obedience.

Excerpted from ‘One Seed Makes the Whole Earth Green’ by Osho

Ads Belove Post