Ice-olation (Tách biệt)

Ice-olation (Tách biệt)

Price:

Read more

Osho Zen Tarot
Minor Arcana: Suit of Clouds
3 of Clouds: Ice-olation

Lời dẫn giải
Trong xã hội chúng ta, đàn ông thông thường được dạy không được khóc, luôn giữ một nét mặt mạnh mẽ trong tất cả mọi việc khi tổn thương và không được thể hiện nỗi đau ra ngoài. Nhưng phụ nữ cũng có thể rơi vào trường hợp này, và tất cả chúng ta tại một thời điểm nào đó nhận ra rằng cách duy nhất để sống sót là dẹp bỏ mọi cảm xúc để bản thân chúng ta không bị tổn thương lần nữa. Nếu nỗi đau của chúng ta quá sâu, chúng ta thường có xu hướng giấu nó khỏi bản thân chúng ta. Điều này làm chúng ta trở nên khô cằn, khắc nghiệt, bởi trong sâu thẳm chúng ta biết rằng chỉ một vết nứt nhỏ trên mặt băng cũng đủ giải thoát nỗi đau và bắt đầu luân chuyển trong chúng ta lần nữa. Nước mắt màu cầu vồng trên khuôn mặt một người nắm giữ chìa khóa để thoát khỏi tình trạng “đóng băng”. Nước mắt, và chỉ những giọt nước mắt, nắm giữ quyền năng làm tan chảy lớp băng. Ổn khi chúng ta khóc, và không có lí do gì phải xấu hổ vì những giọt nước mắt ấy. Khóc giúp chúng ta buông xuôi nỗi đau, cho phép chúng ta nhẹ nhàng hơn với bản thân, và cuối cùng chữa lành vết thương của chúng ta.
Tách biệt
Chúng ta thật khổ sở khi bản thân quá cô độc. Ý nghĩa thật sự của việc quá cô độc là gì? Và chính xác việc gì sẽ xảy ra khi chúng ta quá cô độc? Bạn không thể vừa tồn tại và vừa trở nên cô độc – hai việc này không thể tồn tại song hành. Cô độc có nghĩa là tách biệt, tách rời. Trở nên cô độc  tức là bạn tự trở thành một hòn đảo, tự vẽ một ranh giới xung quanh mình, phân biệt giữa “ đây là tôi “ và “ đây không phải tôi”. Định nghĩa, ranh giới, giữa “tôi” và “không phải tôi” chính là sự cô độc – cô lập bản thân. Và nó làm bạn trở nên đông cứng – bạn không còn duy trì dòng chảy. Nếu dòng chảy của bản thân không thể tồn tại. Vì thế mọi người xung quanh sẽ trở thành những viên nước đá. Họ không có hơi ấm, họ không có bất kì tình yêu – tình yêu là hơi ấm và họ e sợ tình yêu. Nếu hơi ấm đến với họ, họ sẽ bắt đầu tan chảy và ranh giới sẽ biến mất. Trong tình yêu, ranh giới không tồn tại; trong niềm vui cũng vậy, bởi vì niềm vui vốn không lạnh lẽo.
The Card
In our society, men in particular have been taught not to cry, to put a brave face on things when they get hurt and not show that they are in pain. But women can fall into this trap too, and all of us at one time or another might feel that the only way to survive is to close off our feelings and emotions so we can't be hurt again. If our pain is particularly deep, we might even try to hide it from ourselves. This can make us frozen, rigid, because deep down we know that one small break in the ice will free the hurt to start circulating through us again.
The rainbow-colored tears on this person's face hold the key to breaking out of this 'ice-olation'. The tears, and only the tears, have the power to melt the ice. It's okay to cry, and there is no reason to feel ashamed of your tears. Crying helps us to let go of pain, allows us to be gentle with ourselves, and finally helps us to heal.
Osho’s Teachings
We are miserable because we are too much in the self. What does it mean when I say we are too much in the self? And what exactly happens when we are too much in the self?
Either you can be in existence or you can be in the self - both are not possible together. To be in the self means to be apart, to be separate. To be in the self means to become an island. To be in the self means to draw a boundary line around you. To be in the self means to make a distinction between 'this I am' and 'that I am not'.
The definition, the boundary, between "I" and "not I" is what the self is - the self isolates. And it makes you frozen - you are no longer flowing.
If you are flowing the self cannot exist. Hence people have become almost like ice-cubes. They don't have any warmth, they don't have any love - love is warmth and they are afraid of love. If warmth comes to them they will start melting and the boundaries will disappear. In love the boundaries disappear; in joy also the boundaries disappear, because joy is not cold.
Excerpted from ‘Zen - The Path of Paradox’ by Osho

Ads Belove Post