Past Lives (Những kiếp trước)

Past Lives (Những kiếp trước)

Price:

Read more

Osho Zen Tarot
Major Arcana - Past Lives

Lời dẫn giải
Bàn tay của tạo hóa tạo thành hình dáng của âm hộ, nơi khai mở của bà mẹ vũ trụ. Bên trong có rất nhiều hình ảnh, những khuôn mặt từ những thời đại khác. Thật vui thú khi nó giúp ta mường tượng ra những khuôn mặt nổi tiếng của kiếp trước, đây chỉ là thất niệm. Thứ thực sự cần xem và thấu hiểu là hình mẫu nghiệp quả của cuộc đời, và gốc rễ của chúng trong chu kỳ lặp lại vô tận đã bẫy chúng ta bằng những hành vi vô thức.
Hai con thằn lằn bảy màu ở hai bên đại diện cho hiểu biết và không hiểu biết. Chúng là người giám hộ của vô thức, chúng đảm bảo rằng chúng ta có một tầm nhìn, thứ có thể sẽ tiêu tan. Ý niệm mơ hồ trong cõi vĩnh hằng về sự hiện hữu của chúng ta là một món quà, và việc hiểu biết tác động của nghiệp quả trong cuộc đời chúng ta, không phải là điều gì đó có thể được nắm bắt bằng ý chí. Đây là tiếng gọi cảnh tỉnh; các sự kiện trong cuộc đời đang cố chỉ ra cho bạn một hình mẫu cổ xưa như cuộc hành trình của chính linh hồn bạn.
Những kiếp trước
Một đứa trẻ có thể trở nên thông tuệ chỉ khi trong kiếp trước của người ấy đã suy ngẫm đủ, đã tạo ra đủ năng lượng trầm tư để đối đầu với bóng tối mà cái chết mang tới. Người ấy đơn giản bị lạc lối và sau đó bất ngờ tìm thấy một kiếp mới và quên hoàn toàn về kiếp trước. Có một sự đứt mạch. Bóng tối này, tình trạng vô thức này tạo ra sự ngắt quãng.
Người phương Đông đã cố gắng để xâm nhập vào vùng bị chặn này. Và công trình mười ngàn năm không phải là điều hão huyền. Mỗi người đều có thể xâm nhập vào kiếp trước hoặc nhiều kiếp trong quá khứ. Nhưng để đạt được điều đó, bạn phải đi sâu vào trạng thái thiền, với 2 lý do: trừ khi bạn đi vào sâu hơn, nếu không bạn không thể tìm thấy cánh cửa dẫn đến cuộc sống khác; thứ 2, bạn phải ở sâu hơn trong trạng thái thiền vì nếu bạn tìm thấy cảnh cửa đến một cuộc sống khác, một dòng thác sự kiện sẽ đổ ập vào tâm trí bạn.
Thật khó để mang thêm một kiếp nữa…The Card
The hands of existence form the shape of the female genitals, the opening of the cosmic mother. Revealed within are many images, faces from other times. While it might be entertaining to fantasize about famous past lives, it is just a distraction. The real point is to see and understand the karmic patterns of our lives, and their roots in an endless repetitive cycle that traps us in unconscious behavior. The two rainbow lizards on either side represent knowing and not-knowing. They are the guardians of the unconscious, making sure that we are prepared for a vision that might otherwise be shattering.
A glimpse into the eternity of our existence is a gift, and understanding the function of karma in our lives is not something that can be grasped at will.
This is a wake-up call; the events in your life are trying to show you a pattern as ancient as the journey of your own soul.
Osho's Teachings
The child can become conscious only if in his past life he has meditated enough, has created enough meditative energy to fight with the darkness that death brings. One simply is lost in an oblivion and then suddenly finds a new womb and forgets completely about the old body. There is a discontinuity. This darkness, this unconsciousness creates the discontinuity. The East has been working hard to penetrate these barriers. And ten thousand years' work has not been in vain.
Everybody can penetrate to the past life or many past lives. But for that you have to go deeper into your meditation, for two reasons. unless you go deeper, you cannot find the door to another life; secondly, you have to be deeper in meditation because, if you find the door of another life, a flood of events will come into the mind. It is hard enough even to carry one life...

Excerpted from ‘Hyakujo. The Everest of Zen’ by Osho

Ads Belove Post