The Lovers (Tình nhân)

The Lovers (Tình nhân)

Price:

Read more

Osho Zen Tarot
Major Arcana - The Lovers

Lời dẫn giải
Thứ chúng ta gọi là “tình yêu thực sự”, chính là một quang phổ tương quan và tiếp cận giữa trời và đất. Ở tầng nghĩa thấp nhất, tình yêu là sự hấp dẫn tình dục. Nhiều người trong chúng ta vẫn còn mắc kẹt ở đó, bởi bản năng của chúng ta đã đè nặng lên mọi mong muốn và cấm cản chúng. Thực tế, “vấn đề” lớn nhất đối với tình yêu dục tính là nó không bền lâu. Chỉ khi nào chúng ta chấp nhận sự thật này, ta mới có thể chào đón bản chất của tình yêu như nó vốn có – hoan nghênh diễn biến của nó và chia tay với lòng tri ân khi nó không còn nữa. Rồi khi chúng ta trưởng thành, chúng ta có thể bắt đầu nghiệm ra: tình yêu chính là khi ta vượt qua dục tính và tôn trọng bản chất thực sự của người khác. Chúng ta bắt đầu hiểu rằng: bạn tình thường đóng vai trò như một tấm gương soi, phản ánh những khía cạnh vô hình trong bản ngã sâu xa của chúng ta và giúp ta trở nên hoàn thiện. Tình yêu này được xây dựng trên nền móng của tự do, chứ không phải hy vọng và nhu cầu. Đôi cánh tình yêu đưa chúng ta bay cao mãi về nơi tình yêu vũ trụ tồn tại và chúng ta sẽ trải qua mọi điều cùng với nhau.
Tình nhân
Có ba điều sau đây cần được lưu ý: tình yêu thấp hèn nhất là tình dục – nó chỉ mang tính thể xác. Mức độ tinh tế cao cả nhất của tình yêu là lòng trắc ẩn. Tình dục nằm dưới tình yêu, lòng trắc ẩn nằm trên tình yêu; tình yêu đúng đắn ở vị trí trung gian.
Rất ít người biết được tình yêu là gì. Thật không may là, 99% nhân loại nghĩ rằng tình dục là tình yêu – không phải vậy. Tình dục nghiêng về thú tính, nó có khả năng phát triển thành tình yêu, nhưng nó không phải là tình yêu thực thụ, chỉ là có khả năng…
Nếu bạn hiểu biết và tỉnh táo, có tâm thanh tịnh thì tình dục có thể chuyển hóa thành tình yêu. Còn nếu bạn đã thanh tịnh đến mức hoàn toàn tuyệt đối, thì tình yêu có thể biến đổi thành lòng trắc ẩn. Tình dục là hạt giống, tình yêu là bông hoa, lòng trắc ẩn là hương thơm.
Đức Phật đã định nghĩa lòng trắc ẩn là “tình yêu thanh khiết”. Khi yêu thương của bạn không chỉ là khát khao muốn có người khác, khi yêu thương không chỉ là nhu cầu, khi yêu thương là sự chia sẻ, khi yêu thương không là kẻ ăn mày mà là hoàng đế, khi yêu thương không đòi hỏi báo đáp mà sẵn sàng cho đi – cho đi vì niềm hoan hỉ được cho – lúc đó hãy thanh tẩy tâm trí và tấm lòng để hương thơm thuần khiết được lan tỏa. Đó chính là lòng trắc ẩn; lòng trắc ẩn là mức cao cả nhất của tình yêu.


The Card
What we call love is really a whole spectrum of relating, reaching from the earth to the sky. At the most earthy level, love is sexual attraction. Many of us remain stuck there, because our conditioning has burdened our sexuality with all kinds of expectations and repressions. Actually the biggest "problem" with sexual love is that it never lasts. Only if we accept this fact can we then really celebrate it for what it is-welcome its happening, and say good-bye with gratitude when it's not.
Then as we mature, we can begin to experience the love that exists beyond sexuality and honors the unique individuality of the other. We begin to understand that our partner often functions as a mirror, reflecting unseen aspects of our deeper self and supporting us to become whole. This love is based in freedom, not expectation or need. Its wings take us higher and higher towards the universal love that experiences all as one.
Osho's Teachings
These three things are to be taken note of. the lowest love is sex-it is physical-and the highest refinement of love is compassion. Sex is below love, compassion is above love; love is exactly in the middle.
Very few people know what love is. Ninety-nine percent of people, unfortunately, think sexuality is love-it is not. Sexuality is very animal; it certainly has the potential of growing into love, but it is not actual love, only a potential...
If you become aware and alert, meditative, then sex can be transformed into love. And if your meditativeness becomes total, absolute, love can be transformed into compassion. Sex is the seed, love is the flower, compassion is the fragrance.
Buddha has defined compassion as 'love plus meditation'. When your love is not just a desire for the other, when your love is not only a need, when your love is a sharing, when your love is not that of a beggar but an emperor, when your love is not asking for something in return but is ready only to give-to give for the sheer joy of giving-then add meditation to it and the pure fragrance is released.
That is compassion; compassion is the highest phenomenon.

Excerpted from ‘Zen, Zest, Zip, Zap and Zing’ by Osho

Ads Belove Post