The Miser (Người keo kiệt)

The Miser (Người keo kiệt)

Price:

Read more

Osho Zen Tarot
Minor Arcana: Suit of Rainbows
4 of Rainbows: The Miser

Lời dẫn giải
Người phụ nữ đã xây dựng một pháo đài xung quanh cô ấy, và cô ấy đang bám vào tất cả tài sản mà cô ấy xem là báu vật. Thật ra cô ấy đang tích lũy quá nhiều thứ thừa thãi để làm cho mình đẹp hơn – bao gồm lông vũ và lông của những sinh vật sống – điều đó làm cô ấy trông xấu xí trong mọi nỗ lực. Lá bài này thử thách chúng ta nhìn vào cái mà chúng ta đang bám vào và nhìn nhận cái mà chúng ta đang có rất có giá trị và cần được bảo vệ bởi một pháo đài. Nó thì không cần một lượng cân bằng lớn hoặc một hợp đầy đá quý – nó có thể mà một thứ gì đó đơn giản như là chia sẻ thời gian với một người bạn, hoặc liều lĩnh bày tỏ tình cảm của chúng ta với một người khác. Như một cái giếng bị niêm phong và trở nên ứ đọng từ rất lâu, kho báu của chúng ta trở nên hoen ố và vô giá trị nếu chúng ta từ chối chia sẻ nó. Bất kể cái gì chúng ta đang nắm giữ, nhớ rằng chúng ta không thể mang nó theo. Tháo bỏ sự bó buộc và cảm nhận sự tự do và mở rộng sự chia sẻ có thể mang đến.
Người keo kiệt
Khoảnh khắc bạn trở nên keo kiệt như thể bạn chạm đáy cuộc sống: mở rộng, chia sẻ.
Khoảnh khắc bạn bắt đầu bám lấy mọi thứ, bạn đã bỏ lỡ mục tiêu – bạn đã lỡ. Bởi vì mọi vật không phải là mục tiêu, bạn, bản ngã sâu thẳm nhất của bạn, mới là mục tiêu – không phải là nơi trú ngụ đẹp đẽ, nhưng là chính bạn đẹp, không nhiều tiền; không quá nhiều tiền, nhưng chính bạn mới giàu có; không có quá nhiều thứ, nhưng là một người cởi mở, có sẵn hàng triệu thứ.
The Card
This woman has created a fortress around herself, and she is clinging to all the possessions she thinks are her treasures. In fact she has accumulated so much stuff with which to adorn herself - including the feathers and furs of living creatures - that she has made herself ugly in the effort.
This card challenges us to look at what we are clinging to, and what we feel we possess that is so valuable it needs to be protected by a fortress. It needn't be a big bank balance or a box full of jewels - it could be something as simple as sharing our time with a friend, or taking the risk of expressing our love to another. Like a well that is sealed up and becomes stagnant from disuse, our treasures become tarnished and worthless if we refuse to share them. Whatever you're holding on to, remember that you can't take it with you. Loosen your grip and feel the freedom and expansiveness sharing can bring.
Osho’s Teachings
The moment you become miserly you are closed to the basic phenomenon of life: expansion, sharing. The moment you start clinging to things, you have missed the target - you have missed. Because things are not the target, you, your innermost being, is the target - not a beautiful house, but a beautiful you; not much money, but a rich you; not many things, but an open being, available to millions of things.
Excerpted from ‘Ancient Music in the Pines’ by Osho

Ads Belove Post