Traveling (Dịch chuyển)

Traveling (Dịch chuyển)

Price:

Read more

Osho Zen Tarot
Minor Arcana: Suit of Fire
8. Traveling

Cuộc sống là sự tiếp diễn không ngừng và liên tục, không có điểm đến cuối cùng và luôn tiến lên phía trước. Chỉ cần là cuộc hành hương, chỉ cần là cuộc hành trình thì đã là cuộc sống, không cần chạm đến điểm mốc nào, không mục tiêu – chỉ cần nhảy múa và dấn thân vào hành trình, di chuyển vui vẻ, không bận tâm về bất kỳ điểm đến nào.
Bạn sẽ làm gì khi đến một địa điểm? Chưa ai hỏi câu này bởi vì mọi người đều đang cố gắng đến một địa điểm nào đó trong đời. Tuy nhiên, hàm ý là … Nếu bạn thực sự chạm tới đích đến cuộc đời, vậy sau đó thì sao? Thì bạn sẽ thấy bối rối. Không có nơi nào để đi … bạn đã đến địa điểm cuối cùng – và trong cuộc hành trình bạn đã đánh mất tất cả. Bạn đã mất tất cả. Vì vậy, đứng trơ trọi ở đích đến cuối cùng, bạn sẽ nhìn xung quanh như một kẻ ngốc: mục đích là gì nhỉ? Bạn đã vội vàng quá mức, bạn lo lắng quá mức, và đây là hậu quả.
The tiny figure moving on the path through this beautiful landscape is not concerned about the goal. He or she knows that the journey is the goal, the pilgrimage itself is the sacred place. Each step on the path is important in itself. When this card appears in a reading, it indicates a time of movement and change. It may be a physical movement from one place to the next, or an inner movement from one way of being to another. But whatever the case, this card promises that the going will be easy and will bring a sense of adventure and growth; there is no need to struggle or plan too much.
The Traveling card also reminds us to accept and embrace the new, just as when we travel to another country with a different culture and environment than the one we are accustomed to. This attitude of openness and acceptance invites new friends and experiences into our lives.
Osho's Teachings
Life is a continuity always and always. There is no final destination it is going towards. Just the pilgrimage, just the journey in itself is life, not reaching to some point, no goal - just dancing and being in pilgrimage, moving joyously, without bothering about any destination.
What will you do by getting to a destination? Nobody has asked this, because everybody is trying to have some destination in life. But the implications... If you really reach the destination of life, then what? Then you will look very embarrassed. Nowhere to go... You have reached to the final destination - and in the journey you have lost everything. You had to lose everything.
So standing naked at the final destination, you will look all around like an idiot: what was the point? You were hurrying so hard, and you were worrying so hard, and this is the outcome.
Excerpted from ‘Rinzai - Master of the Irrational’ by Osho

Ads Belove Post