Osho - Đời như bong bóng xà phòng (100 Cách thức nhìn đời) - Cách nhìn đời thứ ba

Osho - Đời như bong bóng xà phòng (100 Cách thức nhìn đời) - Cách nhìn đời thứ ba

Price:

Read more

Osho - Đời như bong bóng xà phòng
100 Cách thức nhìn đời - Cách nhìn đời thứ ba

Sự thật là một, nhưng những cánh cửa để tìm thấy nó có thể có nhiều. Và nếu bạn trở nên gắn liền với cửa, bạn sẽ dừng lại ở cửa. Vậy thì cánh cửa của sự thật sẽ không bao giờ mở ra cho bạn.
Sự thật ở khắp mọi nơi. Mọi thứ đang là chính nó, là sự thật. Nó có hình thức vô hạn. Nó cũng giống như vẻ đẹp. Vẻ đẹp tự biểu lộ trong nhiều dạng thức, nhưng điều đó không có nghĩa là vẻ đẹp tự nó là nhiều thứ khác nhau. Có gì phát sáng trong những ngôi sao vào ban đêm, và những gì phát ra hương thơm trong những bông hoa, và những gì thể hiện trong đôi mắt như là tình yêu - chúng khác nhau phải không? Các hình thức có thể khác nhau, nhưng cái bản chất như nhau có mặt trong tất cả. Nhưng người bị mắc kẹt vào các hình dạng không bao giờ đạt tới chỗ nhận biết linh hồn. Và người nào dừng lại ở cái đẹp không bao giờ có thể trải nghiệm chính vẻ đẹp. Cũng giống như vậy, những người bị dính mắc vào ngôn từ sẽ không biết sự thật.
Những ai biết điều này sẽ biến những trở ngại trên đường thành các bậc đá. Còn với những người không biết điều này, thậm chí bậc đá cũng sẽ trở thành chướng ngại vật.

Osho - Life Is A Soap Bubble
100 Ways to Look at Life - Way 003

Truth is one, but the doors to find it can be many. And if you become attached to the door itself, you will stop at the door. Then the door of truth will never open for you.
Truth is everywhere. Everything that is, is truth. It has infinite forms. It is just like beauty. Beauty manifests itself in many forms, but that does not mean that beauty itself is many different things. What glows in the stars at night, and what gives off fragrance in the flowers, and what shows in the eyes as love – are they different from each another? The forms may be different, but the very same essence is present in the all. But he who gets stuck at the form never comes to know the soul. And he who stops at the beautiful is never able to experience beauty itself. Likewise, those who get stuck with words will remain without the truth.
Those who know this, transform obstacles on the path into stepping stones. And for those who do not know this, even stepping stones will become obstacles.

Ads Belove Post