Thiền Osho - Người nông dân và biện chứng

Thiền Osho - Người nông dân và biện chứng

Price:

Read more

Người nông dân và biện chứng
Một nông dân Nam Tư, đang đọc báo, thường xuyên gặp phải từ 'biện chứng' muốn biết từ này nghĩa là gì, nhưng không ai có thể nói được cho anh ta...
Người cộng sản nói quá nhiều về biện chứng - chủ nghĩa duy vật biện chứng, tiến hoá biện chứng. Những người theo Hegel cũng nói về biện chứng - rằng cuộc sống chuyển qua chính đề, phản đề, tổng hợp; rằng mọi thứ chuyển động qua tranh đấu, xung đột với cái đối lập. Và từng tổng hợp lại trở thành chính đề, và nó cứ tiếp diễn mãi...
Thế là người nông dân này đi tới tu sĩ, tu sĩ nói, "Cái đó là đơn giản và tôi sẽ giải thích nó cho ông - trong một ví dụ cụ thể. Hai người, một người sạch và một người bẩn, đang cùng bước đi ra sông. Người nào sẽ tắm?"
"Người bẩn," anh nông dân nói.
"Không, tại sao người đó phải tắm? Người đó đã quen với cái bẩn của mình rồi. Chính người sạch sẽ muốn vẫn còn sạch. Chúng ta hãy xem điều đó một lần nữa. Hai người, một bẩn, một sạch, cùng bước ra sông. Người nào sẽ tắm?"
"Chuyện đơn giản," anh nông dân nói. "Người sạch tắm vì người đó sẽ muốn tiếp tục sạch."
"Không," tu sĩ nói. "Tại sao người đó phải tắm, vì người đó đã sạch rồi? Chính người bẩn sẽ muốn trở thành sạch. Chúng ta hãy xét điều đó thêm một lần nữa. Hai người bước ra sông. Người nào sẽ tắm?"
"Cả hai," anh nông dân nói - tự tin chung cuộc mình đã hiểu được 'biện chứng'.
"Không người nào cả," tu sĩ nói. "Vì tại sao họ phải tắm? Người sạch đã sạch rồi và người bẩn đã quen với bẩn." Vân vân và vân vân...
Trích từ quyển 'Coi nó là dễ' (Tập 2) - Osho

0 Đánh giá

Ads Belove Post