ANH NGỮ THIỀN OSHO - RED - MÀU ĐỎ

ANH NGỮ THIỀN OSHO - RED - MÀU ĐỎ

Price:

Read more


RED
Red is the flower. Red is the blood. Red is the sun. From everywhere red surrounds you, and in red everything is implied, involved, because it is the flowering.

Let your life be colorful, I don't want you to become colorless. No. I would like you to become like rainbows, all seven colors. And when all the seven colors are there, there comes a moment when they meet and become one. That is white light. This is a miracle — white light can be divided into seven colors; and the seven colors of a rainbow if they meet together, if the alchemy happens, become white.

When all the seven colors meet, they become white, and when all the seven types of man meet, they become white just a white light, and nothing is left.

Play the game as beautifully as you can; but it is a game — don't get serious about it. And even if sometimes seriousness is needed, let it be a game, nothing more. Sometimes it is needed. It gives a taste to life. Sometimes you need to be serious also. Be serious, but never become serious, let that also be a game. Let everything be a game.

And sannyas is the last game. Beyond it the whole world of game disappears. Then there is reality. So this is just the last thing you are going to do. Do it as perfectly as possible — delight in it, dance in it, let it be a deep singing, a rejoicing.

Excerpted from 'Tao: The Three Treasures' Vol. 2 by Osho

MÀU ĐỎ

Đỏ là màu của hoa. Đỏ là màu của máu. Đỏ là sắc của vầng Thái Dương. Sắc hồng vây quanh bạn từ khắp mọi nơi, và trong màu đỏ mọi thứ đều được ngụ ý, đều có liên quan, bởi vì đó là sự nở hoa.

Hãy để cuộc đời của bạn đầy ắp sắc màu, tôi không muốn bạn trở thành vô sắc. Không. Tôi muốn bạn trở nên giống như cầu vồng, bảy màu tất cả. Và khi tất cả bảy màu đều hiện hữu, sẽ có lúc chúng giao thoa và trở thành một. Đó là màu của ánh sáng trắng. Đây là một phép mầu - ánh sáng trắng có thể được phân chia thành bảy màu; và bảy sắc của cầu vồng, nếu chúng giao thoa, nếu thuật giả kim xảy ra, sẽ trở thành màu trắng sáng.

Khi tất cả bảy màu hòa điệu, chúng trở thành sắc trắng và khi tất cả bảy kiểu người hợp nhất, chúng hóa thành màu trắng, chỉ ánh sáng trắng thuần kiết, và không thứ gì còn lại.

Hãy chơi trò chơi này đẹp nhất có thể được; nhưng đây là một trò chơi - đừng nghiêm chỉnh về nó. Và thậm chí đôi khi sự nghiêm chỉnh là cần thiết, hãy cứ để cho nó là một trò chơi, không gì khác hơn. Đôi khi nó cần thiết. Nó trao hương vị cho đời. Đôi khi bạn cũng cần nghiêm chỉnh. Hãy nghiêm chỉnh, nhưng đừng bao giờ trở thành nghiêm chỉnh, cũng hãy để cho điều đó chỉ là một trò chơi. Hãy để cho mọi thứ chỉ là trò chơi.

Và sannyas là trò chơi tối hậu. Bên ngoài nó, toàn bộ thế giới của trò chơi biến mất. Vậy thì thực tại có đó. Thế nên, đây chính là điều tối hậu bạn sẽ làm. Hãy làm điều đó hoàn hảo nhất có thể được - vui thích trong nó, nhảy múa trong nó, hãy để nó là một tiếng ca sâu thẳm, hãy để nó là một niềm vui.

Trích từ quyển 'Đạo: Ba Kho Báu' Tập 2 của Osho 

0 Đánh giá

Ads Belove Post