Bảng Đối Chiếu

Bảng Đối Chiếu

Price:

Read more

Thực Hành Vô Ngã by Vô NgãNghe hoặc Tải MP3 quyển 'Đường Xưa Mây Trắng' ê


Tên người và tên xứ bằng tiếng Pali, Phạn và Hán Việt.

Bị chú: Những danh từ tiếng Phạn đều có dấu hiệu (s). Ngoài ra là tiếng Pali và tiếng Hán Việt.

Pali, Phạn, Hán-Việt

Ajita Kesakambali, Ajita Kesalakambala (s), A di kiều xá khâm bà la

Aggivessana, Dighanakha Dirghanakha (s) Trưởng trảo phạm chí

Ajatasattu Ajatasatru (s) A xà thế

Ajita Kesakambali Ajita Kesakambala (s) A di đa kiều xá khâm bà la

Anathapindika Anathapindada (s) Cấp cô độc

Ananda A nan đà

Anga Ương già

Angulimala Ương quật ma, Ương quật ma la

Alar Kalama A la ca lam

Amtodana Cam lộ phạn vương

Anuruddha Anuruddha A nậu lâu đà

Aniruddha A ni luật đà, A na luật,A nậu lâu đà

Asita A tư đà

Assaji Asvajit (s) A thấp bà trí, A xà ba thệ, A xà du, Mã thắng

Vappa Vachpa (s), Ba sa bí

Dronodana Bạch phạn vương

Prakritt Bát cát đế

Bhadda Kapilani Bhadra Kapila (s) Bạt đà ca tỳ la

Bhaddiya Bhadrika (s) Bạt đề

Bhargava Bạt già bà

Bhaddiya Bạt đà ca tỳ la, Bạt đề lợi ca, Bật đề ly

Bimbisara Tần bà xa la

Brahma Phạm thiên

Kassapa Kasyapa (s), Maha Kassyapa (s) Ca diếp

Kaludayi Kalodayin (s) Ca lưu đà di

Kasi Ca thi

Kapilavatthu Kapilavastu (s) Ca tỳ la vệ

Campa Chiêm bà

Kosala Câu tát la, Kiều tát la

Kusinara Kusinagara (s) Câu thi na

Cinca-manavika Chiên già, hay Chiên xà

Sonadanda Chủng đức

Gopa Cù di

Ghosira Cù sư la

Yashodhara Da du đà la

Devadatta Đề bà đạt đa

Indra Đế thích

Ganga Hằng

Gavampati Kiều phạm ba đề

Gayasisa Tượng đầu

Yasa Yasas (s) Già xá

Gijjhakuta Grdhrakuta (s) Linh thứu, Linh sơn, Kỳ xà quật

Gotami Kiều đàm di

Pataliputta Pataliputra (s) Ba liên phất

Jambu Hồng táo

Isipatana Mrigadava (s) Lộc uyển, Lộc dã,

Jeta Kỳ đà

Jetavana Kỳ viên, Kỳ thọ, Cấp cô độc viên

Jivaka Kỳ bà, Thời phược ca

Kanthaka Kiền trắc

Kosambi Kausambi (s) Kiều thường di

Kondanna, Anata Kondanna Kaundinya, Ajnata Kaundinya (s)

Kiều trần như, A nhã Kiều trần như

Kimbila Kim tỳ la

Kosambi Kusinagara (s) Cự thường di,Kiều thường di

Kudagarasala Trùng các

Rahula La hầu la

Ramagama Ramagrama (s) Lam mạt

Licchavi Lê xa, Ly xa

Uppadavanna Utpalavarna Liên hoa sắc

Matangi (s) Ma đăng già

Magadha Ma kiệt đà

Maya Ma gia

Mahanama Mahanaman (s) Mahanam, Ma nam câu lợi

Maha Pajapati Maha Prajapati (s) Ma ha ba xà ba đề

Makkhali Gosala Maskari Gosaliputra (s) Mạt khư lê câu xa li

Mallika Mạt lợi, Ma lợi

Moggallana Maudgalyayana (s) Mục kiền liên, Mục liên

Nanda Nan đà

Neranjara Nairanjana (s) Ni liên thuyền

Nigrodha Nyagrodha (s) Ni câu đà

Nigantha Nataputta Nigrantha-Jnatiputra (s) Ni câu đà nhã đề tử


Tác giả lại không ngần ngại nói tới những khó khăn mà Bụt thường gặp phải trong đời sống hàng ngày, ngoài xã hội cũng như trong giới môn đệ của chính người. Nếu trong sách này Bụt được hiện ra như một con người khá gần gũi với chúng ta, một phần đó là cũng do các nguyên cơ đã kể.

 
Pakudha Kaccayana Kaluda Katyayana (s) Phù đà ca chiên diên

Pataliputta Pataliputra (s) Hoa thị, Ba liên phất, Ba đa lợi phất đa la

Punna Purna (s), Purnamattrayaniputra (s) Phú lâu na, Phú lâuna di đa la ni tử

Purana Kassapa Purana Kasyapa (s) Phú lâu na ca diếp

Prakriti Bát cát đế

Rajagaha Rajagrha (s) Vương xá

Sakya Thích ca

Sanjaya Belatthiputta Sanjaya Vairatiputra (s) Tán nặc gia tỳ xá lê tử

Samkasya Tăng khư thi

Sariputta Sariputra (s) Xá lợi phất

Savatthi Sravasti (s) Xá vệ

Siddhatta Siddhartha (s) Tất đạt đa

Siva Thấp bà

Sudatta Tu đạt đa

Sujata Tu già đa, Tu xà đa

Suddhodana Tịnh Phạn

Sundari, Sundara, Sundarika Tôn đà lợi

Sudina Tu đề na

Sunita Tu ni đà

Visnu Vishnu (s) Thấp nữu

Venuvana Trúc lâm, Trúc viên, Trúc lâm tịnh xá

Vejanra Tỳ lan nhã

Vidudabha Virudhaka (s) Tỳ lưu ly

Vimala Tỳ ma la

Vesali Vaisali (s) Tỳ xá ly, Vệ xá ly

Udayin Ưu đà di

Upali Ưu ba ly

Uruvela Uruvilva (s) Ưu lâu tần loa

Uddaka Ramaputta Udraka Ramaputra (s) Uất đầu lam, Uất đa la ma

Vaidehi Vi đề hi

Vappa Bà sa bí, Bà phu

Dasabala Kasyapa (s) Thập lực ca diếp

Vassakara Vũ xá

Vejanra Vairanti (s) Tỳ lan nhã

Vimala Tỳ ma la, Vô cấu

Channa Chandaka (s) Xa nặc

Kết Thúc Quyển 'Đường Xưa Mây Trắng'Quay Về Mục Lục0 Đánh giá

Ads Belove Post