Hạnh Phúc - Mộng Và Thực – Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Hạnh Phúc - Mộng Và Thực – Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Price:

Read more

Thực Hành Vô Ngã by Vô Ngã

Sách Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Đọc và download hàng trăm quyển sách của Thầy tại đây.

Hạnh Phúc - Mộng Và Thực

Mục Lục


Playlist Gia Đình Chánh Niệm


Chương 1. Dẫn nhập - Tu Học Thế Nào Để Có Tuệ Giác

Chương 2. Tu tập là cày bừa và vun bón đất tâm

Chương 3. Tu học là điều phục tâm

Chương 4. Tâm cũng như đất, chứa đầy hạt giống


Đạo Bụt dạy về “Ngũ căn và ngũ lực”. Ngũ căn là năm địa điểm để phát sinh ra năm năng lượng. Ngũ lực là năm nguồn năng lượng phát sinh từ năm địa điểm đó. Ngũ căn có thể ví với năm nhà máy phát sinh ra năng lượng. Căn tức là gốc, như trong các danh từ căn bản, căn cứ... Hình ảnh mà ta ví với hình ảnh của một nhà máy phát điện. Nhà máy điện đầu tiên trong đạo Bụt là Tín. Tín là niềm tin. Nếu có niềm tin thì tự nhiên ta có rất nhiều năng lượng. Khi có một đối tượng tốt để tin tưởng thì tự nhiên ta có một nguồn năng lượng tích cực. Ba đối tượng để tin của ta là Chân (một cái gì là Thật), Thiện (một cái gì Lành) và Mỹ (một cái gì Đẹp).Chương 5. Tu hành cũng như làm ruộng

Chương 6. Ba tâm sở mới trong đạo bụt Nam tông

Hết

Xem Tiếp Chương 2 – Quay Về Mục Lục


0 Đánh giá

Ads Belove Post