Quán Chiếu Mỗi Ngày - Bất Sinh Bất Diệt

Quán Chiếu Mỗi Ngày - Bất Sinh Bất Diệt

Price:

Read more

Thực Hành Vô Ngã by Vô Ngã

Thiền Quán Mỗi Ngày

Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Bất Sinh Bất Diệt
Playlist Gia Đình Chánh Niệm


Suốt một cuộc đời của lá, lá làm việc để nuôi cây và tự nuôi mình. Và khi lá rơi xuống thì lá cũng thấy lá đang ở trong cây và trong những tờ lá khác. Vì vậy cho nên lá rơi xuống một cách rất là đẹp, vô tư không có sợ hãi.

 
Bạch Đức Thế Tôn!

Mỗi khi con giẫm lên trên lá vàng, con tiếp xúc được với tính bất sinh bất diệt của lá. Con biết lá không chết, lá chỉ biến chuyển để trở thành và lá có thể được tiếp nối với những hình thái mới, trong đó có hình thái lá.

Suốt một cuộc đời của lá, lá làm việc để nuôi cây và tự nuôi mình. Và khi lá rơi xuống thì lá cũng thấy lá đang ở trong cây và trong những tờ lá khác. Vì vậy cho nên lá rơi xuống một cách rất là đẹp, vô tư không có sợ hãi.

Chúng con biết rằng sinh tử là chuyện xảy ra trong từng giây phút. Sinh tử xảy ra không cần có một cái ngã. Nếu có cái ngã bất biến thì không thể nào có thể có sinh và có tử được. Và vì vậy cho nên chúng con thực tập để có thể thấy được qua cái sự biến thiên thay đổi tiếp nối không cần phải có một chủ thể thường tại bất biến.

Quay Về Mục Lục Thiền Quán Mỗi Ngày0 Đánh giá

Ads Belove Post