Thiền Quán Mỗi Ngày - Cánh Cửa Giải Thoát Vô Tác

Thiền Quán Mỗi Ngày - Cánh Cửa Giải Thoát Vô Tác

Price:

Read more

Thực Hành Vô Ngã by Vô Ngã

Thiền Quán Mỗi Ngày

Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Cánh Cửa Giải Thoát Vô Tác
Playlist Gia Đình Chánh Niệm


Chúng con không trông đợi gì cả, kể cả Phật quả, Giải thoát, Niết bàn. Vì chúng con biết rằng Phật quả, Giải thoát, Niết bàn có sẵn ngay trong giờ phút hiện tại và Vô nguyện, Vô tác có nghĩa là không đặt trước mặt mình một đối tượng để chạy theo.

 
Bạch Đức Thế Tôn!

Chúng con đang thực tập mở ra cánh cửa giải thoát thứ ba tức là Vô Tác. Chúng con biết Vô Tác là không có trông ngóng, không có chạy theo đuổi bất cứ một cái gì và biết rằng sự sống trong giây phút hiện tại có đầy đủ tất cả những mầu nhiệm và chúng con có thể an trú thảnh thơi, hạnh phúc ngay trong giờ phút hiện tại.

Chúng con không trông đợi gì cả, kể cả Phật quả, Giải thoát, Niết bàn. Vì chúng con biết rằng Phật quả, Giải thoát, Niết bàn có sẵn ngay trong giờ phút hiện tại và Vô nguyện, Vô tác có nghĩa là không đặt trước mặt mình một đối tượng để chạy theo.

Mỗi khi chạy theo như vậy thì không còn khả năng an trú trong hiện tại và tiếp xúc với những mầu nhiệm của hiện tại. Khi chúng con chấm dứt được sự chạy theo, thì tức khắc chúng con có an lạc ngay trong thân và trong tâm. Đó là một cánh cửa giải thoát hết sức mầu nhiệm mà chúng con đang tìm cách để mở ra. Đợt sóng không cần đi tìm nước tại vì biết rằng mình là chính là nước và không có cái gì mình cần phải tìm tòi nữa cả.

Quay Về Mục Lục Thiền Quán Mỗi Ngày0 Đánh giá

Ads Belove Post