Thiền Quán Mỗi Ngày - Giới Thân

Thiền Quán Mỗi Ngày - Giới Thân

Price:

Read more

Thực Hành Vô Ngã by Vô Ngã

Thiền Quán Mỗi Ngày

Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Giới Thân
Playlist Gia Đình Chánh Niệm


Chúng con biết rằng Ngài luôn luôn có mặt bên con, là Thầy của chúng con dưới hình thức Giới thân luôn luôn trường tồn và bất diệt.

 
Kính bạch Đức Thế Tôn!

Chúng con biết rằng Tăng thân là thân của Ngài và chúng con cũng biết rằng Giới thân cũng là thân của Ngài.

Trước khi nhập diệt, Ngài đã có dặn chúng con là sau khi nhục thân của Ngài tan rã thì Giới thân của Ngài là Thầy của chúng con. Vì vậy cho nên trong đời sống hàng ngày, trong khi thực tập Giới luật và Uy nghi, chúng con biết là chúng con đang được sống với Thầy của chúng con.

Giới là sự biểu hiện cụ thể của Niệm. Giới và Niệm là một. Hành trì Giới Luật là sống trong chánh niệm, để tự bảo hộ mình và bảo hộ muôn loài. Và có Giới thân nguyên vẹn không bị sứt mẻ, không bị nhiễm ô, chúng con tự bảo hộ được cho chúng con và chúng con bảo hộ được cho tất cả mọi người chung quanh con. Chúng con biết rằng Ngài luôn luôn có mặt bên con, là Thầy của chúng con dưới hình thức Giới thân luôn luôn trường tồn và bất diệt.

Chúng con nguyện thực tập để cho Giới thân được vĩnh viễn nguyên vẹn, không bị sứt mẻ, không bị nhiễm ô, không bị tỳ vết và như vậy chúng con sẽ có được Đức Thế Tôn với chúng con suốt đời.

Quay Về Mục Lục Thiền Quán Mỗi Ngày0 Đánh giá

Ads Belove Post