Thiền Quán Mỗi Ngày - Sợi Dây Ràng Buộc 08 - Cởi Trói Tà Kiến

Thiền Quán Mỗi Ngày - Sợi Dây Ràng Buộc 08 - Cởi Trói Tà Kiến

Price:

Read more

Thực Hành Vô Ngã by Vô Ngã

Thiền Quán Mỗi Ngày

Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Cởi Trói Tà Kiến
Playlist Gia Đình Chánh Niệm


Đó là những cố chấp và những kiến giải sai lầm phá hoại nền tảng của đạo đức, của bình an và hạnh phúc; như tin rằng không có nhân quả, không có nghiệp báo.

 
Kính bạch Đức Thế Tôn,

Ngài đã dạy cho chúng con biết sợi dây ràng buộc thứ tám là tà kiến.

Đó là những cố chấp và những kiến giải sai lầm phá hoại nền tảng của đạo đức, của bình an và hạnh phúc; như tin rằng không có nhân quả, không có nghiệp báo.

Tà kiến cũng là cái thấy không phù hợp với sự thật, trong khi sự vật vô thường thì nghĩ là thường, trong khi không có cái ta riêng biệt thì tưởng rằng có cái ta riêng biệt, và đối tượng mình theo đuổi đem lại khổ đau mà cứ tưởng là mình đang chạy theo hạnh phúc; những thực tập đem lại hạnh phúc thì mình nghĩ là khổ đau, cực nhọc.

Đó gọi là những tà kiến điên đảo, ngược với sự thật. Chúng con xin nguyện quán chiếu để có thể cởi trói cho chúng con những ràng buộc đó.

Quay Về Mục Lục Thiền Quán Mỗi Ngày0 Đánh giá

Ads Belove Post