Thiền Quán Mỗi Ngày - Sự Sống Mầu Nhiệm

Thiền Quán Mỗi Ngày - Sự Sống Mầu Nhiệm

Price:

Read more

Thực Hành Vô Ngã by Vô Ngã

Thiền Quán Mỗi Ngày

Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Sự Sống Mầu Nhiệm
Playlist Gia Đình Chánh Niệm


Khi con thở vào con cũng tiếp xúc được với tất cả những mầu nhiệm của sự sống đang có  mặt trong hình hài đó cũng như đang có mặt chung quanh...

 
Bạch đức Thế Tôn,

Ngài đã dạy thiền tập có thể đem lại niềm vui và hạnh phúc để nuôi dưỡng và trị liệu thân tâm, và thiền tập cũng để mở cửa trí tuệ đạt tới vô úy và giải thoát.

Giờ phút này đây con đang thực tập để chế tác hỷ lạc, để nuôi dưỡng và trị liệu cho thân và cho tâm con.

Khi con thở vào con nhận diện được hình hài của con đang ngồi đây, con ôm lấy hình hài đó.

Khi con thở ra con làm cho hình hài của con được buông thư. Từng bắp thịt từng tế bào trong cơ thể con buông thư không còn sự căng thẳng.

Thở vào nhận diện, thở ra buông thư.

Khi con thở vào con cũng tiếp xúc được với tất cả những mầu nhiệm của sự sống đang có  mặt trong hình hài đó cũng như đang có mặt chung quanh và khi con thở ra con cảm thấy hạnh phúc đang sống trong giây phút hiện tại, tiếp xúc với những mầu nhiệm đó của sự sống, con để cho sự vui mừng cũng như sự an lạc thấm vào trong từng tế bào cơ thể của con để con được nuôi dưỡng và trị liệu.

Thở vào nhận diện, thở ra buông thư.

Sự sống mầu nhiệm, hiện pháp lạc cư.

Quay Về Mục Lục Thiền Quán Mỗi Ngày0 Đánh giá

Ads Belove Post