Thiền Quán Mỗi Ngày - Trái Tim Mở Rộng

Thiền Quán Mỗi Ngày - Trái Tim Mở Rộng

Price:

Read more

Thực Hành Vô Ngã by Vô Ngã

Thiền Quán Mỗi Ngày

Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Trái Tim Mở Rộng
Playlist Gia Đình Chánh Niệm


Nếu chúng ta bỏ một nắm muối vào trong cái tô quẫy lên thì nước ở trong tô sẽ quá mặn và không thể uống được, nhưng nếu chúng ta bỏ nắm muối đó vào dòng sông thì mọi người vẫn có thể uống được nước sông và nước sông sẽ không bị mặn khi mà có một nắm muối ném vào.

 
Bạch đức Thế Tôn, con biết rằng trái tim của Ngài là một trái tim của tình xót thương không có biên giới. Trái tim của ngài bao trùm được tất cả mọi loài, mọi người.

Bạch đức Thế Tôn, Ngài thường dạy rằng khi mình mở trái tim của mình ra để bao trùm được tất cả mọi loài, mọi người thì mình không còn đau khổ nữa.

Nếu chúng ta bỏ một nắm muối vào trong cái tô quẫy lên thì nước ở trong tô sẽ quá mặn và không thể uống được, nhưng nếu chúng ta bỏ nắm muối đó vào dòng sông thì mọi người vẫn có thể uống được nước sông và nước sông sẽ không bị mặn khi mà có một nắm muối ném vào.

Nước ở trong tô thì rất ít nhưng nước trong sông thì bao la, cũng vậy con biết rằng khi trái tim của con mở rộng thì những cái thường thường gọi là bất như ý không còn động được tới con nữa và con sẽ có an lạc suốt ngày tại vì tâm con đã trở thành rộng lớn.

Bạch đức Thế Tôn, con sẽ học làm theo lời Ngài dạy, mỗi ngày mở trái tim của con ra để có thể dung chứa được tất cả mọi người anh em và tất cả những người khác ở trong xã hội. Thấy rằng những người nói hay làm điều khiến cho con đau khổ vì những người ấy đang có đau khổ rất lớn trong lòng, nhưng cái hiểu sẽ đưa tới cái thương và sự chấp nhận.

Quay Về Mục Lục Thiền Quán Mỗi Ngày0 Đánh giá

Ads Belove Post