Bụt Là Hình Hài Bụt Là Tâm Thức – Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Bụt Là Hình Hài Bụt Là Tâm Thức – Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Price:

Read more

Thực Hành Vô Ngã by Vô Ngã

Sách Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Đọc và download hàng trăm quyển sách của Thầy tại đây.


Bụt Là Hình Hài

Bụt Là Tâm Thức

Chân Hội Nghiêm Chuyển Ngữ

Mục Lục


Nghe hoặc Tải MP3 Tác Phẩm 'Bụt Là Hình Hài Bụt Là Tâm Thức' ê


Lời tựa

Hàng muôn hàng vạn

Chương 1. Đi Thong Dong Và Thảnh Thơi

·        Đi như Bụt

Chương 2. Tâm Vận Hành Như Thế Nào?

·        Bốn thức tương tác như thế nào?

·        Tâm hành

Chương 3. Tìm Tâm

·        Biểu biệt

·        Sóng và nước

·        Cái tâm hệ lụy của chúng ta

·        Ba tự tánh

·        Dùng tâm quán tâm

·        Ngồi để mà ngồi

Chương 4. Dòng Sông Tâm Thức

·        Tự tướng và cộng tướng

·        Năm tâm sở biến hành

-   Xúc

-   Tác ý

-   Thọ

-   Tưởng

-  

·        Năm tâm sở biệt cảnh

-   Dục

-   Thắng giải

-   Định

-   Niệm

-   Tuệ


Khi nào gặp khó khăn, quý vị hãy bước qua một bên và mời Bụt làm thay cho mình. Bụt có trong quý vị. Điều này luôn luôn có hiệu quả – hiệu quả trong mọi tình huống.

Thiền Sư Thích Nhất Hạnh
Chương 5. Tri Giác Và Thực Tại

·        Kiến thức là một chướng ngại cho sự hiểu biết

·        Ba cảnh giới của tri giác

·        Mẹ của đức Bụt

·        Các cảnh giới của tri giác trong mơ và trong khi sáng tạo

·        Bốn phép quán tầm tư

-   Phép quán thứ nhất: Tầm tư danh

-   Phép quán thứ hai: Tầm tư nghĩa

-   Phép quán thứ ba: Tầm tư tự tính giả lập

-   Phép quán thứ tư: Tầm tư sai biệt giả lập

·        Bất nhị đưa đến bất bạo động

·        Hai đóa hoa tím

Chương 6. Cơ Hội Tự Do

·        Ba nghiệp: Thân, khẩu, ý

·        Không sinh không diệt

·        Sát na vô thường và nhất kỳ vô thường

·        Ý thức và tự do ý chí

·        Khôi phục chủ quyền

·        Cộng nghiệp và biệt nghiệp

Chương 7. Tập Khí Hạnh Phúc

·        Phương pháp nuôi dưỡng tập khí hạnh phúc

·        Ba định

·        Lục độ

·        Tìm bạn lành

·        Bốn yếu tố thương yêu

Chương 8. Đi Bằng Chân Của Bụt

·        Năng lượng chánh niệm

·        Tuệ giác vô thường, vô ngã

·        Đi trong Tịnh Độ

·        Thức của con người

·        Bảy bước mầu nhiệm

·        Chân của Bụt

·        Địa xúc

·        Một thân và nhiều thân

·        Mang tăng thân theo mình

Chương 9. Những Bài Tập Nuôi Dưỡng Thân Bụt Và Tâm Bụt

·        Thiền hành

·        Thiền lạy

·        Năm cái lạy

-   Lạy thứ nhất

-   Lạy thứ hai

-   Lạy thứ ba

-   Lạy thứ tư

-   Lạy thứ năm

·        Ba cái lạy

-   Lạy thứ nhất

-   Lạy thứ hai

-   Lạy thứ ba

·        Buông thư

-   Bài tập buông thư

·        Bát thức quy củ tụng

-   Bài tụng về năm thức đầu

-   Bài tụng về thức thứ sáu

-   Bài tụng về thức thứ bảy

-   Bài tụng về thức thứ tám

·        Năm mươi mốt tâm hành

Hết

Xem Tiếp Chương 2 – Quay Về Mục Lục0 Đánh giá

Ads Belove Post