Schizophrenia (Tâm thần phân liệt)

Schizophrenia (Tâm thần phân liệt)

Price:

Read more

Osho Zen Tarot
Minor Arcana: Suit of Clouds
2 of Clouds: Schizophrenia

Lời dẫn giải
Người trong lá bài này mang đến một bước ngoặt mới cho những ý tưởng cũ của “bị mắc kẹt giữa một tảng đá và một nơi khó khăn!” Nhưng chúng ta đang ở chính xác trong tình huống này khi chúng ta mắc kẹt trong các khía cạnh thiếu quyết đoán và đối ngẫu của tâm trí. Tôi có nên để cánh tay của tôi đi và rơi đầu xuống đầu tiên, hay để cho đôi chân của tôi đi và rơi chân xuống đầu tiên? Tôi nên đi đây hay đi đó? Tôi nên nói có hay nói không? Và bất cứ quyết định nào mà chúng ta quyết định, chúng ta luôn phân vân ta có nên quyết định theo hướng khác hay không.
Con đường duy nhất để ra khỏi tình trạng khó xử này, thật đáng tiếc, đó là buông cả hai cùng một lúc. Bạn không thể tìm ra lối thoát bằng cách giải quyết nó, lập danh sách những ưu và khuyết điểm, hoặc bất kỳ cách nào giải quyết nó ra khỏi tâm trí của bạn. Tốt hơn là nên đi theo con tim của bạn, nếu bạn có thể tìm thấy nó. Nếu bạn không tìm ra nó, chỉ cần nhảy – trái tim của bạn sẽ đập rất nhanh và sẽ không có sai lầm!
Tâm thần phân liệt
Con người là sự tách biệt. Tâm thần phân liệt là một điều bình thường của con người – ít nhất là bây giờ. Nó có thể chưa có trong điều kiện thế giới nguyên thủy, nhưng ở thế kỷ của nhiều nền văn minh, văn hóa, và tôn giáo đã làm cho con người trở thành một đám đông - chia cách, chia rẽ, mâu thuẫn… Nhưng bởi vì nó chống lại bản chất của mình, ở sâu một nơi nào đó, sự thống nhất vẫn còn tồn tại. Bởi vì linh hồn của con người là một, tất cả những điểu kiện hủy diệt nhất là ngoại vi của con người. Nhưng tâm vẫn còn giữ nguyên vẹn – đó là cách mà con người tiếp tục sống. Nhưng cuộc sống đã trở thành địa ngục.
Toàn bộ nỗ lực của Thiền là làm thế nào để giảm chứng tâm thần phân liệt này, làm thế nào để bỏ cá tính cá nhân này, làm thế nào để bỏ cá tính phân chia này, làm thế nào để vứt bỏ tâm trí phân chia của con người, làm thế nào để trở thành không thể phân chia, tích hợp, trung tâm, kết tinh.
Cách mà bạn hành xử, bạn không thể nói đó là bạn được. Bạn không có bản chất. Bạn là một nơi họp chợ - rất nhiều tiếng nói. Nếu bạn muốn nói “có”, ngay lập tức cũng có từ “không”. Bạn thậm chí không thể nói một từ đơn giản “có”. Bằng cách này niềm hạnh phúc là không thể có; sự buồn bã là hệ quả tự nhiên của một nhân cách tách biệt.
The Card
The person on this card brings a new twist to the old idea of "getting stuck between a rock and a hard place!" But we are in precisely this sort of situation when we get stuck in the indecisive and dualistic aspect of the mind. Should I let my arms go and fall head-first, or let my legs go and fall feet-first? Should I go here or there? Should I say yes or no? And whatever decision we make, we will always wonder if we should have decided the other way.
The only way out of this dilemma is, unfortunately, to let go of both at once. You can't work your way out of this one by solving it, making lists of pros and cons, or in any way working it out with your mind. Better to follow your heart, if you can find it. If you can't find it, just jump - your heart will start beating so fast there will be no mistake about where it is!
Osho’s Teachings
Man is split. Schizophrenia is a normal condition of man - at least now. It may not have been so in the primitive world, but centuries of conditioning, civilization, culture and religion have made man a crowd - divided, split, contradictory...
But because this split is against his nature, deep down somewhere hidden the unity still survives. Because the soul of man is one, all the conditionings at the most destroy the periphery of the man. But the center remains untouched - that's how man continues to live. But his life has become a hell.
The whole effort of Zen is how to drop this schizophrenia, how to drop this split personality, how to drop the divided mind of man, how to become undivided, integrated, centered, crystallized.
The way you are, you cannot say that you are. You don't have a being. You are a marketplace - many voices. If you want to say 'yes', immediately the 'no' is there. You cannot even utter a simple word 'yes' with totality...
In this way happiness is not possible; unhappiness is a natural consequence of a split personality.
Excerpted from ‘Dang Dang Doko Dang’ by Osho

Ads Belove Post