The Rebel (Kẻ nổi loạn)

The Rebel (Kẻ nổi loạn)

Price:

Read more

Osho Zen Tarot
Major Arcana - The Rebel

Lời dẫn giải
Nhân vật quyền lực và uy thế trong lá bài này rõ ràng là người tự nắm lấy vận mệnh của mình. Trên vai ông là biểu tượng mặt trời, cây đuốc ông cầm bên tay phải tượng trưng cho ánh sáng chân lý mà ông vất vả giành được. Bất kể là người giàu có hay kẻ khốn cùng, kẻ nổi loạn này thực sự là một hoàng đế, bởi ông đã bẻ gãy xiềng xích của tình trạng gông cùm và tư tưởng áp bức của xã hội. Ông đã tự tạo cho mình một vầng sáng cầu vồng, vươn lên từ bóng tối và những gốc rễ vô hình của quá khứ vô thức. Đôi cánh ông dang rộng, bay vào bầu trời xanh. Bản chất của ông là bạo động – không phải vì ông muốn chống lại bất kỳ ai hay bất kỳ điều gì, mà vì ông đã phát hiện ra chân giá trị của chính mình, và vì ông kiên định muốn sống theo giá trị đó. Đại bàng là loài vật thiêng của ông, là vật đưa tin giữa trời và đất.
Kẻ nổi loạn thách thức chúng ta phải có đủ dũng khí để chịu trách nhiệm cho việc khẳng định bản thân và sống vì chân lý của chúng ta.
Kẻ nổi loạn
Mọi người thường e sợ, lo sợ vô cùng trước những người hiểu rõ chính họ. Họ có một quyền lực cụ thể, một nỗi lo cụ thể và từ trường cụ thể, có uy tín, có thể lôi kéo những người trẻ tuổi, năng động ra khỏi khuôn khổ truyền thống…
Một người được khai sáng không thể cam tâm làm nô lệ – điều đó thực sự khó khăn – và anh ta không thể bị giam cầm…
Mỗi bậc anh tài hiểu biết về thế giới nội tâm đều có xu hướng hơi khó hấp thu tư tưởng xã hội; họ có xu thế trở thành lực lượng phản loạn. Đám đông thì không muốn bị làm phiền, kể cả khi họ đang trong cơn cùng cực; họ khốn khổ nhưng đã quen với điều đó. Còn bất kỳ ai không khốn khổ như họ đều bị cho là người xa lạ.
Người được khai sáng chính là người xa lạ vĩ đại nhất trên thế giới; họ không phụ thuộc vào bất kỳ ai. Không tổ chức nào có thể giam cầm họ, không một cộng đồng, xã hội hay quốc gia nào làm được.


The Card
The powerful and authoritative figure in this card is clearly the master of his own destiny. On his shoulder is an emblem of the sun, and the torch he holds in his right hand symbolizes the light of his own hard-won truth. Whether he is wealthy or poor, the Rebel is really an emperor because he has broken the chains of society's repressive conditioning and opinions. He has formed himself by embracing all the colors of the rainbow, emerging from the dark and formless roots of his unconscious past and growing wings to fly into the sky. His very way of being is rebellious-not because he is fighting against anybody or anything, but because he has discovered his own true nature and is determined to live in accordance with it. The eagle is his spirit animal, a messenger between earth and sky. The Rebel challenges us to be courageous enough to take responsibility for who we are and to live our truth.
Osho's Teaching
People are afraid, very much afraid of those who know themselves. They have a certain power, a certain aura and a certain magnetism, a charisma that can take out alive, young people from the traditional imprisonment... The enlightened man cannot be enslaved-that is the difficulty-and he cannot be imprisoned...
Every genius who has known something of the inner is bound to be a little difficult to be absorbed; he is going to be an upsetting force. The masses don't want to be disturbed, even though they may be in misery; they are in misery, but they are accustomed to the misery. And anybody who is not miserable looks like a stranger.
The enlightened man is the greatest stranger in the world; he does not seem to belong to anybody. No organization confines him, no community, no society, no nation.
Excerpted from ‘The Zen Manifesto - Freedom from Oneself’ by Osho

Ads Belove Post