Thiền Quán Mỗi Ngày - Bài Học Từ Khổ Đau

Thiền Quán Mỗi Ngày - Bài Học Từ Khổ Đau

Price:

Read more

Thực Hành Vô Ngã by Vô Ngã

Thiền Quán Mỗi Ngày

Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Bài Học Từ Khổ Đau
Playlist Gia Đình Chánh Niệm


Nỗi khổ niềm đau của chúng con có thể là chiếc thuyền để nuôi chúng con lớn lên trong đời sống tâm linh. Hiểu được nỗi khổ niềm đau bên trong cũng như bên ngoài giúp cho chúng con thấy được đường đi.

 
 Kính bạch Đức Thế Tôn!

Người dạy chúng con hãy nhìn sâu vào trong nỗi khổ niềm đau và học hỏi từ những nỗi khổ niềm đau của chúng con.

Nỗi khổ niềm đau của chúng con có thể là chiếc thuyền để nuôi chúng con lớn lên trong đời sống tâm linh. Hiểu được nỗi khổ niềm đau bên trong cũng như bên ngoài giúp cho chúng con thấy được đường đi. Là một cá nhân hay là một đoàn thể, là một quốc gia chúng con luôn luôn học được từ những kinh nghiệm của khổ đau.

Làm cha, làm mẹ , làm anh, làm chị hay làm thầy, chúng con thường có khuynh hướng sử dụng quyền lực của mình để bắt ép con cháu, con em hay đệ tử của chúng con làm theo ý muốn của chúng con. Vì vậy chúng con gây ra những cái khổ đau.

Chúng con biết rằng chỉ có sự truyền thông, chỉ có khả năng truyền đạt lắng nghe và chia sẻ mới có thể chuyển hóa được núi nhận thức trong chúng con và trong những người khác.

Và chúng con biết rằng mỗi lần chúng con sử dụng quyền làm anh, làm chị, làm cha, làm mẹ, làm thầy để bắt ép những con em của chúng con thì  chúng con gây ra khổ đau trong lòng họ và trong ngay chúng con.

Bạch Đức Thế Tôn giáo lí của Ngài về Tứ Diệu Đế giúp cho chúng con mở mắt và khiến cho chúng con có thể học được từ khổ đau của chúng con để chúng con đừng có lặp lại sai lầm trong quá khứ. Và chúng con có thể đóng góp một phần vào sự thức tỉnh để cho thế giới ngày mai có cơ hội hơn thế giới ngày hôm qua.

Quay Về Mục Lục Thiền Quán Mỗi Ngày0 Đánh giá

Ads Belove Post