Thiền Quán Mỗi Ngày - Chế Tác Hỷ Lạc

Thiền Quán Mỗi Ngày - Chế Tác Hỷ Lạc

Price:

Read more

Thực Hành Vô Ngã by Vô Ngã

Thiền Quán Mỗi Ngày

Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Chế Tác Hỷ Lạc
Playlist Gia Đình Chánh Niệm


Bạch Đức Thế Tôn, Ngài dạy chúng con chế tác hỷ và lạc để nuôi dưỡng thân tâm. Thở vào con biết là con đang thở vào, thở ra con biết là hơi thở ra đang xảy ra.

 
Bạch Đức Thế Tôn,

Ngài dạy chúng con chế tác hỷ và lạc để nuôi dưỡng thân tâm.

Thở vào con biết là con đang thở vào, thở ra con biết là hơi thở ra đang xảy ra.

Và nếu con theo dõi hơi thở vào và hơi thở ra như vậy độ chừng một hai phút, sau đó con nhận thức rằng hơi thở vào của con sâu thêm, hơi thở ra của con chậm lại.

Vào-ra, sâu-chậm.

Phẩm chất của hơi thở của con lên cao nó tạo ra tịnh lạc.

Thở vào con thấy khỏe, con thấy khỏe trong thân và trong tâm.

Thở ra con thấy nhẹ, nhẹ trong thân và trong tâm, con đang ngồi rất thẳng.

Thở vào con cảm thấy thân con tĩnh lặng, làm cho tĩnh lặng thân tâm con buông thư tất cả các cơ bắp trong thân, thở ra miệng con mỉm cười chứng tỏ sự buông thư hoàn toàn.

Thở vào con thấy khỏe, thở ra con thấy nhẹ.

Thở vào tâm con đang tĩnh lặng, thở ra miệng con mỉm cười.

Thở vào con an trú trong giây phút hiện tại, không rong ruổi nữa.

Thở ra con biết rằng đây là giây phút tuyệt vời nhất của đời con và giây phút đó có thể kéo dài ra mãi.

Vào – ra

Sâu – chậm,

Khỏe – nhẹ,

Lặng – cười,

Hiện tại – tuyệt vời.

Quay Về Mục Lục Thiền Quán Mỗi Ngày0 Đánh giá

Ads Belove Post