Thiền Quán Mỗi Ngày - Con Cũng Là Đại Dương

Thiền Quán Mỗi Ngày - Con Cũng Là Đại Dương

Price:

Read more

Thực Hành Vô Ngã by Vô Ngã

Thiền Quán Mỗi Ngày

Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Con Cũng Là Đại Dương
Playlist Gia Đình Chánh Niệm


Con có thấy sở dĩ con có lên, có xuống, có sinh, có diệt, có sợ hãi, có buồn khổ là tại vì con không thấy được rằng con là đại dương, con là nước của đại dương, con chỉ là một đợt sóng.

 
Bạch Đức Thế Tôn!

Con đang quán chiếu con là một đợt sóng ở trên đại dương, có lên có xuống, có sinh và có diệt.

Con có thấy sở dĩ con có lên, có xuống, có sinh, có diệt, có sợ hãi, có buồn khổ là tại vì con không thấy được rằng con là đại dương, con là nước của đại dương, con chỉ là một đợt sóng.

Nếu con là đại dương, con thấy được con là đại dương thì con sẽ siêu thoát được lên xuống, sinh diệt, buồn khổ, tuyệt vọng.

Mà sự thật thì con đang là nước, con đang là đại dương. Con không phải chỉ là một đợt sóng nhất thời.

Con biết nếu con là Tăng thân mà không phải là một mảnh nhỏ cắt rời khỏi Tăng thân thì con sẽ buông bỏ tất cả những buồn khổ, giận hờn, ganh tị. Vì vậy cho nên con quán chiếu, con thấy được rằng Tăng thân cũng là thân của con. Khi mà con thấy được như vậy thì những cái lên xuống, cái đau khổ, cái buồn giận sẽ tan biến đi hết. Con là Tăng thân, con là sự sống, đó là cái mà con có thể thấy được ngay trong giờ phút hiện tại.

Quay Về Mục Lục Thiền Quán Mỗi Ngày0 Đánh giá

Ads Belove Post