Thiền Quán Mỗi Ngày - Cùng Một Tăng Thân

Thiền Quán Mỗi Ngày - Cùng Một Tăng Thân

Price:

Read more

Thực Hành Vô Ngã by Vô Ngã

Thiền Quán Mỗi Ngày

Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Cùng Một Tăng Thân
Playlist Gia Đình Chánh Niệm


Nhìn cho kỹ thì chúng con không chỉ là một bông hoa, một cành hoa mà chúng con là cả một chậu cúc. Con là bông cúc này nhưng con cũng là những bông cúc khác tại vì chúng con có cùng một tăng thân, có cùng những cái gốc rễ. Có những gốc rễ tuyệt vời và có những gốc rễ có một vài khó khăn nhưng mà chúng con đang tu tập để chuyển hóa.

 
Bạch đức Thế Tôn, chúng con đang ở trong khóa an cư mùa thu và chúng con có những chậu cúc ở trong chùa.

Khi chúng con ngắm nhìn chậu cúc thì chậu cúc đang thuyết pháp cho chúng con nghe về giáo lý vô ngã, tương tức và bất nhị. Có những cây cúc chỉ có 7 nhánh hay 10 nhánh và mỗi nhánh mang trên đầu một bông hoa lớn gọi là cúc đại đóa.

Có những chậu cúc có tới hàng 100 bông, có bông thì đang còn búp, có bông bắt đầu nở và có bông đã mãn khai. Nếu những bông hoa đó nhìn xuống cội thì những bông hoa đó thấy rằng mình cùng một cội nguồn và cùng những gốc rễ.

Chúng con là một Tăng Thân, chúng con như là một chậu hoa cúc có hàng trăm bông cúc.

Mỗi bông cúc có sắc và có hương của nó, mỗi chúng con cũng có một ít chánh niệm và một ít từ bi và chúng con cùng thuộc về một tăng thân, cùng có những gốc rễ chung.

Nhìn cho kỹ thì chúng con không chỉ là một bông hoa, một cành hoa mà chúng con là cả một chậu cúc. Con là bông cúc này nhưng con cũng là những bông cúc khác tại vì chúng con có cùng một tăng thân, có cùng những cái gốc rễ. Có những gốc rễ tuyệt vời và có những gốc rễ có một vài khó khăn nhưng mà chúng con đang tu tập để chuyển hóa.

Mỗi chúng con thấy chúng con là bông hoa nhưng mà chúng con cũng thấy chúng con là gốc rễ, là toàn thể chậu hoa.

Chúng con cũng là sư anh của chúng con, chúng con cũng là sư chị của chúng con, chúng con cũng là sư em của chúng con và chúng con cũng là thầy, tổ của chúng con.

Mỗi khi có một cái gì xảy ra cho con thì cái đó xảy ra cho tất cả tăng thân. Mỗi khi có một cái gì xảy ra cho một thành phần của tăng thân thì cái đó xảy ra cho tất cả tăng thân và cho con. Con thấy rất rõ tính vô ngã, tính bất nhị và tính tương tức của bông hoa, của mỗi thành phần trong tăng thân, trong tuệ giác ấy chúng con có thể sống an lạc hòa hợp, hạnh phúc.

Quay Về Mục Lục Thiền Quán Mỗi Ngày0 Đánh giá

Ads Belove Post