Thiền Quán Mỗi Ngày - Nghiệp Quả

Thiền Quán Mỗi Ngày - Nghiệp Quả

Price:

Read more

Thực Hành Vô Ngã by Vô Ngã

Thiền Quán Mỗi Ngày

Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Nghiệp Quả
Playlist Gia Đình Chánh Niệm


Bất cứ một tư tưởng nào của con đều mang chữ kí của con, bất cứ lời nói nào của con cũng mang chữ kí của con, bất cứ hành động nào của con cũng mang chữ kí của con. Con không thể từ khước, từ chối nói rằng chúng không phải là của con.

 
Bạch Đức Thế Tôn!

Con biết rằng thế nào con cũng phải già, con không thể nào tránh thoát cái già. Con sẽ trở thành 60 tuổi, 65 tuổi, 70 tuổi, 75 tuổi, lưng con sẽ còng lại, chân con sẽ yếu đi, mắt con sẽ mờ đi.

Con biết thế nào một ngày kia con cũng bệnh, nằm hấp hối trên giường, không thể nào tránh thoát cái giờ phút nằm bệnh hấp hối trên giường. Con biết thế nào con cũng chết, thở hơi thở cuối cùng, con không thể nào tránh thoát được cái chết. Con biết một ngày nào đó con sẽ từ bỏ tất cả, từ bỏ những người con thương, từ bỏ những gì con trân quý nhà cửa, ruộng nương, tước lộc, bằng cấp, địa vị trong xã hội, địa vị trong chúng. con phải từ bỏ hết.

Bạch Đức Thế Tôn!

Con biết rằng con chỉ có quyền mang theo những nghiệp quả của con thôi. Tất cả những gì con đã nghĩ, con đã nói, con đã làm, tất cả những điều đó sẽ đi theo con. Bất cứ một tư tưởng nào của con đều mang chữ kí của con, bất cứ lời nói nào của con cũng mang chữ kí của con, bất cứ hành động nào của con cũng mang chữ kí của con. Con không thể từ khước, từ chối nói rằng chúng không phải là của con.

Và vì vậy cho nên con cẩn trọng trong khi phát ra những tư tưởng, trong khi phát ra những lời nói, trong khi phát ra những hành động bởi vì con biết đó là cái duy nhất mà con mang theo và chúng nó là con trong tương lai.

Quay Về Mục Lục Thiền Quán Mỗi Ngày0 Đánh giá

Ads Belove Post