Thiền Quán Mỗi Ngày - Quay Về Hải Đảo Tự Thân

Thiền Quán Mỗi Ngày - Quay Về Hải Đảo Tự Thân

Price:

Read more

Thực Hành Vô Ngã by Vô Ngã

Thiền Quán Mỗi Ngày

Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Quay Về Hải Đảo Tự Thân
Playlist Gia Đình Chánh Niệm


Đức Thế Tôn có dạy là mỗi khi có giông bão trong cuộc đời, giông bão trong nội tâm thì chúng con phải trở về nương tựa nơi hải đảo tự thân rồi chúng con sẽ được an lành.

 
Bạch đức Thế Tôn, trời đang mưa và con đang thực tập quay về nương tựa nơi hải đảo tự thân.

Đức Thế Tôn có dạy là mỗi khi có giông bão trong cuộc đời, giông bão trong nội tâm thì chúng con phải trở về nương tựa nơi hải đảo tự thân rồi chúng con sẽ được an lành.

Bạch đức Thế Tôn, chúng con không chờ đến khi nào có giông bão mới trở về hải đảo. Chúng con thực tập nương tựa nơi hải đảo tự thân trong mỗi giây phút của cuộc đời. Chúng con biết nếu chúng con có sự an tâm, nếu chúng con có sự vững chãi để đi trên cuộc đời; đó là nhờ chúng con đã được quay về nương tựa nơi Tam Bảo.

Tam Bảo có mặt ở trong con và Bụt tức là chánh niệm.

Mỗi khi con có chánh niệm thì con có ánh sáng, con biết những gì đang xảy ra. Chánh niệm soi sáng và nhờ ánh sáng đó mà con thấy rõ là con nên làm gì và không nên làm gì. Và như vậy Bụt có mặt trong con trong giờ phút con có chánh niệm.

Mỗi khi con thở trong chánh niệm, đi trong chánh niệm, nghe trong chánh niệm, nhìn trong chánh niệm, thì đó là pháp linh động.

Hơi thở là pháp, lắng nghe là pháp, bước chân là pháp, và như vậy con an trú trong chánh pháp và con biết rằng tăng thân ở trong con. Trong mỗi tế bào của cơ thể con có cha, mẹ, ông, bà, thầy và tăng thân của con.

Khi con thở là con thở cho tất cả tăng thân, khi con đi là con đi cho tất cả tăng thân và tăng thân nuôi dưỡng bảo hộ cho con. Con rất cần tăng thân như là ngày xưa đức Thế Tôn cũng cần giáo đoàn của Ngài. Nếu không có giáo đoàn, đức Thế Tôn cũng không làm được sự nghiệp vĩ đại của Ngài. Con biết rằng con không có thể nào một ngày mà không nương tựa tăng thân. Đi đâu con cũng có tăng thân ở trong từng tế bào cơ thể của con, vì vậy cho nên con an tâm, con vững chãi.

Khi quay về hải đảo tự thân, con được che chở bởi năng lượng của Bụt, của Pháp và của Tăng. Sự thực tập quy y Tam Bảo, nương tựa Tam Bảo là sự thực tập hàng ngày của con để cho con mỗi giây phút đều được vững chãi, đều được tự do, đều được hạnh phúc. Con biết rằng quy y không phải là vấn đề tín ngưỡng, quy y là vấn đề thực tập để có hạnh phúc trong từng giây phút hàng ngày.

Quay Về Mục Lục Thiền Quán Mỗi Ngày0 Đánh giá

Ads Belove Post