Thiền Quán Mỗi Ngày - Tăng Thân

Thiền Quán Mỗi Ngày - Tăng Thân

Price:

Read more

Thực Hành Vô Ngã by Vô Ngã

Thiền Quán Mỗi Ngày

Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Tăng Thân
Playlist Gia Đình Chánh Niệm


Tăng thân này cũng là thân của con. Con nguyện nhìn nhận Tăng thân là thân của con và sự tu tập hàng ngày là để nhắm tới bảo hộ, nuôi dưỡng, trị liệu thân của con và Ngài đã dạy cho chúng con phương thức trị liệu nuôi dưỡng bảo hộ nó.

 
Kính Bạch Đức Thế Tôn!

Tăng thân mà Ngài xây dựng ra cũng là thân của Ngài. Và Ngài đã trao truyền vào Tăng thân của Ngài với tinh hoa của một đời sống và Tăng thân của Ngài là một trong những tiếp nối quan trọng của Ngài và chúng con có thể tiếp xúc với Ngài qua Tăng thân của Ngài đã có mặt từ ngày đó cho đến hôm nay.

Tăng thân này cũng là thân của con. Con nguyện nhìn nhận Tăng thân là thân của con và sự tu tập hàng ngày là để nhắm tới bảo hộ, nuôi dưỡng, trị liệu thân của con và Ngài đã dạy cho chúng con phương thức trị liệu nuôi dưỡng bảo hộ nó.

Với Tăng than, con trở thành vững chãi, con thấy được hướng đi, con được bảo vệ và sự thực tập của con là suốt đời nương tựa vào Tăng thân mà con nhận là thân của con. Không có Tăng thân con sẽ bơ vơ, con sẽ không biết hướng đi, con sẽ không được bảo hộ và vì vậy cho nên con nguyện suốt đời nương tựa Tăng thân, xây dựng Tăng thân để cùng đi tới với Tăng thân như một dòng sông. Và như vậy suốt đời con cũng có Đức Thế Tôn đi bên con tại vì Tăng thân này cũng là thân của Đức Thế Tôn.

Quay Về Mục Lục Thiền Quán Mỗi Ngày0 Đánh giá

Ads Belove Post