Osho - Biến Chuyển Mật Tông

Osho - Biến Chuyển Mật Tông

Price:

Read more

Thiền Osho by Hành Trình Vô Ngã

Sách Osho

(Đọc hoặc download miễn phí hàng trăm quyển sách của Osho tại đây)

Biến Chuyển Mật Tông – Osho

Bài nói thêm về Hoàng Đế Saraha

Mục Lục
Playlist Gia Đình Chánh Niệm


Mật Tông là tự do - tự do với mọi kết cấu tâm trí, với mọi trò chơi tâm trí; tự do với mọi cấu trúc - tự do khỏi mọi thứ khác. Mật tông là không gian hiện hữu. Mật Tông là giải thoát. Mật Tông không phải là tôn giáo theo nghĩa thông thường. Tôn giáo cũng lại là trò chơi tâm trí, tôn giáo cho bạn mẫu hình nào đó. Người Ki tô giáo có mẫu hình riêng, người Hindu giáo cũng vậy, người Mô ha mét giáo cũng vậy. Tôn giáo cho bạn phong cách nào đó, giới luật nào đó. Mật tông vứt bỏ mọi giới luật. Khi không còn giới luật nào nữa, khi không còn trật tự bó buộc nào nữa, thì một loại trật tự hoàn toàn khác nảy sinh trong bạn. Điều Lão Tử gọi là Đạo, điều Phật gọi là pháp dhamma - cái nảy sinh trong bạn. Đó không phải là điều gì do bạn tạo ra, nó xảy ra cho bạn; Mật tông đơn giản chỉ tạo ra không gian cho điều đó xảy ra. Nó thậm chí không chào mời, không chờ đợi; nó đơn giản tạo ra không gian. Và khi không gian sẵn sàng, thì cái toàn thể tuôn chảy.

OSHO


Chương 1. Bản đồ Mật Tông

Chương 2. Tự do có giá trị hơn

Chương 3. Phá vỡ bốn lớp xi

Chương 4. Tin cậy không thể bị phản bội

Chương 5. Từ không tới không

Chương 6. Tôi một mình là đủ

Chương 7. Thông minh là thiền

Chương 8. Yêu không tạo hình bóng

Chương 9. Vô trí là cánh cửa

Chương 10. Chỉ việc nhớ lại

Hết

Xem Tiếp Chương 2 - Quay Về Mục MụcAds Belove Post